НРД 2012

Делегираните бюджети отново в съдебно решение

И през 2012 година медицинските дейности, заплащани от НЗОК, ще бъдат в условията на рестриктивни…

Мария Радева|Автор
22 ян. 2012
Административната регулация и правата на пациентите

И през 2012 година медицинските дейности, заплащани от НЗОК, ще бъдат в условията на рестриктивни финансови механизми, наложени по административен ред.
Както вече писах регулативните стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ са заложени (за поредна година) още в Закона за бюджета на НЗОК за 2012. НС на НЗОК ще определи реда за прилагане на регулаторните механизми.

Участниците в здравоосигурителната система определят регулаторните механизми по различен начин:

За НЗОК – това са необходими механизми за равномерно разпределение на предварително фиксираните бюджетни средства
За пациентите – регулаторните финансови механизми ограничават достъпа им до медицинска помощ
За лечебните заведения – регулативните стандарти и делегираните бюджети са пречка за изпълнение на задълженията им оказване на достъпна и качествена медицинска помощ

Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа до медицинска помощ

Делегираните бюджети за пореден път в съда

За пореден път небезизвестна група лечебни заведения се опита да атакува възможността НЗОК да определя тавана на получаваните от болниците финансови средства. Този опит идва след неуспешното оспорване на „Правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ за 2010”, приети с решение на НС на НЗОК. В началото на 2011 ВАС реши, че делегираните бюджети 2010 са законни.

С промяна в юридическата стратегия, е подадена следващата жалба с искане за:
1. Отмяна на т.7.8 от Глава 4 на Раздел ІІ на наредбата за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология”. Съгласно тази разпоредба препоръчителният брой пациенти на ден за една ангиографска зала е до 8 пациенти, а за месец – до 200 пациенти.
2. Отмяна на Решение № РД-НС-04-15/21.02.2011 на НС на НЗОК за утвърждаване на годишните прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ за 2011
3. Даване на задължителни указания на НЗОК относно тълкуването и прилагането на Правила за определяне на задължителни годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ за 2011 на НЗОК, приети с Решение №РД-НС-04-7/31.01.2011г. на НЗОК.

ВАС отказва да гледа делото по различни съображения:

1/ Медицинският стандарт няма отношение към начина на финансиране на специализираните лечебни заведения по кардиология. В оспорената разпоредба е формулиран препоръчителен брой пациенти и разпоредбата не създава задължение за лечебните заведения за прием на фиксиран такъв брой, което, е и несъвместимо с начина на функционирането на тези лечебни заведения – при 24-часов непрекъснат режим на работа и прием на спешни случаи. Като следствие на тази разпоредба в медицинския стандарт, НС на НЗОК приема, че касата ще заплаща стойността на лечението само на 8 пациента на ден съответно 200 пациента на месец, което намалява финансирането на болниците – жалбоподатели с над 40% в сравнение с това за миналата година.
ВАС приема, че промяната на финансирането на болниците е в резултат на решението на НС на НЗОК, а не от въведеното с медицинския стандарт изискване.

2/ Искането за отмяна на решението на Надзорния съвет на НЗОК за утвърждаване на годишните прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2011 не е подсъдно на Върховния административен съд като първа инстанция. Това е така, защото не става дума за административен акт, съдържащ правни норми, а за такъв с еднократно правно действие /утвърждаване на стойности на финансиране само за една календарна година/. Жалбата срещу това решение следва да се разгледа от Административен съд София-град по компетентност.

3/ Искането за даване на задължителни указания на НЗОК относно тълкуването и прилагането на Правила за определяне на задължителни годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ за 2011 е процесуално недопустимо. В този случай Върховният съд не може да дава задължителни за административните органи указания по тълкуването и прилагането на закона.

2 comments

Напишете коментар