ДВ 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – бюджета на НЗОК и изменения в Закона за здравето и ЗЗО – част I

В ДВ бр. 98 от 14.12.2010 e обнардван Законa за бюджета на НЗОК за 2011   Tекст…

Мария Радева|Автор
13 дек. 2010

В ДВ бр. 98 от 14.12.2010 e обнардван Законa за бюджета на НЗОК за 2011  

Tекст на закона тук

Бюджетният закон на НЗОК за 2011 отново въвежда административна регулация за финансиране на медицинските дейности.

 Регулативни стандарти

Съгласно чл. 3, ал.1 –  Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана

медицинска помощ НЗОК каса определя:

1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности

2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности

Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на т. нар. регулативни стандарти

 Ограничения при лекарствата

Размерът на здравноосигурителните плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели е опреледен на 391 000 000.  Средствата за лечение на редки заболявания не могат да надхвърлят 10 на сто от посочените стойности.

 Прогнозни бюджети в болниците

Размерът на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ е определен на 958 020 000 лв.

Съгласно чл. 5, ал.1 в рамките на посочените  стойности:

1. НЗОК определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;

2. РЗОК определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.

Изпълнението на дейностите в болничната помощ се контролира по месеци, а прогнозната стойност  може да бъде коригирана  на тримесечие.

 Регулацията в  болничната помощ е факт, без значение как се нарича – делегирани бюджети или прогнозни стойности:

  1. Стойностите към договорите с болниците от една страна се определят като годишни прогнозни стойности, но от друга страна те са задължителни – виж чл.5, ал.1, т.2
  2. Как точно ще се прилагат прогнозните стойности ще се определи с изрични  правила, приети от Надзорния съвет на НЗОК.

Закона за бюджета на НЗОК 2011 с балансирано бюджетно салдо изглежда така:

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 633 730
Здравноосигурителни приходи 2 602 679
Здравноосигурителни вноски 1 661 553
Трансфери за здравно осигуряване 941 126
Приходи и доходи от собственост 1 521
Глоби, санкции и наказателни лихви 12 000
Други неданъчни приходи 30
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+) и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване: 17 500

 

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 2 633 730
Текущи разходи 2 023 372
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 21 665
Други възнаграждения и плащания за персонала 1 076
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3 999
Издръжка на административните дейности 22 111
Здравноосигурителни плащания 1 974 520
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 169 000
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 171 000
здравноосигурителни плащания за дентална помощ 94 000
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500
здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 391 000
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 958 020
в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени 4 500
други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 120 000
в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 20 000
в т.ч. неразплатени задължения за предходна година 100 000
Придобиване на нефинансови активи 7 000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 260 268
Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 090
Предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването 340 000

 

Със закона за бюджета на НЗОК за 2011 са направени и изменения в ЗЗО:

 Промяна в състава на Надзорния съвет на НЗОК

Считано от 01.01.2011 Надзорният съвет на НЗОК ще се състои от 9 членове – един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и 4 представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

 Разширяване обема на дейностите, финансирани от НЗОК (нова т.8 на чл.24)

Средствата на НЗОК се разходват и за заплащане на дейностите по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тези заболявания, както и други медицински дейности, определени в нормативен акт. Новата разпоредба ще се прилага до 31 декември 2011.

 Без привилегии за пенсионерите

Считано от 01.01.2011 за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина се дължи потребителска такса в размер на  1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Таксата се плаща от всички пациенти, с изключение на лицата освободени от заплащане на таксата по реда на чл. 37, ал.3 от ЗЗО.

 Стъпка към продължаване действието на НРД 2010; цените на медицинските услуги се определят от МС

За осъществяване на дейностите по задължителното здравно осигуряване  през 2011  се прилагат Национален рамков договор за медицинските дейности и Национален рамков договор за денталните дейности, сключени в срок до 31 декември 2010 г. при условията и по реда на чл. 54 и 55 от ЗЗО.

В случай че не бъдат подписани националните рамкови договори, през 2011 се прилага НРД 2010, с изключение на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55в от ЗЗО. Съгласно чл.55в от ЗЗО считано от 01.01.2011 обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ се приемат ежегодно с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

 

 

Оставете първия коментар