ДВ 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – бюджета на НЗОК и изменения в Закона за здравето и ЗЗО – част III

„Скрити” в  параграф 102 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение на Закона…

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

„Скрити” в  параграф 102 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение на Закона за здравето са обнародвани изменения в ЗЗО, които са основа за промяна в определянето цените на НЗОК и отстъпление от договорното начало.

 В обобщение:

През 2011 медицинската помощ в задължителното здравноосигуряване се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановленията на Министерския съвет.  Приетите обеми, цени и методики могат да бъдат изменяни и допълвани при необходимост по предложение на министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.

През 2012 медицинската помощ по ще се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г, 55д и 55е.

 Подробностите:

 Националните рамкови договори връщат своето едногодишно действие.

 След фалстарта на Агенцията за икономически анализи и прогнози, сега прогнозните обеми, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, заплащана от НЗОК ще се разработват от Министерството на финансите. Но и тази възможност ще се прилага за кратко до 28.02.2011.

От 01.03.2011 ще действат новите  чл. 55г, 55д и 55е, които създават нови правомощия за НЗОК.

Прогнозните обеми и цени на медицинската помощ в задължителнотоздравно осигуряване ще се разработват от НЗОК. При разработване на прогнозните обеми и цени НЗОК ще взема становището на националните консултанти. Същите се  одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.

Обемите и цените на медицинската помощ  се договарят ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата календарна година за разглеждане от НС. Визираните обеми и цени на медицинските / денталните  дейности се договарят от представители на НЗОК и  представители на БЛС и БЗС. В случай, че преговарящите страни не стигнат до съгласие управителят на НЗОК внася одобрените от НС обеми и цени чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет, не по-късно от последния работен ден на текущата година.

Представителите на съсловните организации са изключени от изработването на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ задължителното здравноосигуряване, чието разработване е изцяло в правомощие на НЗОК. Становище по същите вземат министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.  Методиките се одобряват от надзорния съвет на НЗОК.  Управителят на НЗОК внася одобрените методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет.

 До 01.03.2011 има достатъчно време да бъде променена правната уредба.

Но в оставащите дни на 2010 предстои да разберем ще има ли нов рамков договор, но с всички изменения от днес в ЗЗО по вероятно нов рамков договор няма да има, но нови обеми и цени – да.

Оставете първия коментар