ДВ 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – Регионална здравна инспекция

С измененията на Закона за здравето се институционализира новата администрация в здравеопазването – Регионална здравна…

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

С измененията на Закона за здравето се институционализира новата администрация в здравеопазването – Регионална здравна инспекция. Новата инспекция ще бъде структурирана от преобразуването на съществуващите РЦЗ и РИОКОЗ. В срок от един месец от влизането в сила на закона  МС ще трябва да издаде  постановление за преобразуването. В същия срок  министърът на здравеопазването ще трябва да издаде и устройствения правилник.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) е администрация, която ще осъществява и организира държавната здравна политика на територията на областта. РЗИ  са юридически лица на бюджетна издръжка – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен център на областта.

 Регионалните здравни инспекции осъществяват дейности по:

1. държавен здравен контрол;

2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;

3. проверка относно спазването на изискванията за регистрация на ЛЗ;

4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;

7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;

8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;

9. лабораторни анализи и изпитвания;

10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

12. методическа, консултативна и експертна помощ;

13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

 Законът съдържа изменения в множество текстове, свързани както с наименованието така и с правомощията на РЗИ. В тази връзка една добра новина за лечебните заведения – намаляват се размерите на предвидените административни санкции, налагани по реда на ЗЗ.

 ЗЗ въвежда нова възможност към общините за финансиране на определени медицински дейности. Считано от 01.01.2011 със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община. (чл.82а)

 Промени в извършването на медицинската експертиза. В сила от 01.01.2011 при дефинитивни състояния, посочени в наредбата за медицинската експертиза, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено. При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя по общия ред. Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на регионалната здравна инспекция.

 ЗЗ създава специална уредба, регламентираща възможността тялото на починало лице да може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища. (чл.чл. 208а-208в)

 

Оставете първия коментар