ДВ 2011

ДВ 51/05.07.2011 – край на застрахователните стикери и 270 лева минимална работна заплата

270 лева – минимална работна заплата С ПМС № 180 / 30.06.2011, считано от от…

Мария Радева|Автор
5 юли 2011

270 лева – минимална работна заплата
С ПМС № 180 / 30.06.2011, считано от от 1 септември 2011 се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 270 лв. и на минималната часова работна заплата 1,61 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Премахват се застрахователните стикери
С изменения в Кодекса за застраховането, които влизат в сила в тридневен срок от днес, се въвежда забраната за поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това МПС.

На застрахователите и презастрахователните се забранява да изискват под каквато и да е форма поставянето на знаци, белези или други индикац като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застрахователния договор Липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.
Застрахователните компании привеждат в съответствие общите условия по застраховките или съществуващите други уговорки за застраховане на МПС в тримесечен срок от влизането на измененията в сила.
Застраховател, който наруши забраната за поставеня на стикери се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лева, а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лева.

Предвидени са санкции и за лицата, управляващи МПС с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на въведената забрана. Тези лица се наказват с глоба в размер 50 лева. Разпоредбата за налагането на глоа ще влезе в сила след 15 месеца, считано от днес.

Въведената забрана не се не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за такива, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор, в случаите когато:
· МПС-то е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор
или
· тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.

1 comment

Напишете коментар