ДВ 2011

ДВ 48 – отново за правата на пациентите

В ДВ бр. 48/24.06.2011 е обнародван Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по…

Мария Радева|Автор
23 юни 2011


В ДВ бр. 48/24.06.2011 е обнародван Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациентите.

Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Общественият съвет е създаден с изменения в Закона за здравето в средата на 2009.

Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган към министъра на здравеопазването със следните функции:

1. наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;
2. изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;
3. анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването;
4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

Състав на Обществения съвет:
Общественият съвет включва представители на организациите за защита правата на пациентите, представител от организация на хората с увреждания, на МЗ, МТСП, НЗОК, БЛС, БЗС, БФС, БАПЗГ.
Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на министъра на здравеопазването.

Оставете първия коментар