ДВ 2011

ДВ 45 от 14.06.2011 – отново за съдебномедицинските експертизи

Още по темата: Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?; Здравната каса ще плаща…

Мария Радева|Автор
14 юни 2011


Още по темата: Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?; Здравната каса ще плаща за смърт

С изменения в ЗЛЗ, обнародвани в ДВ 45 от 14.06.2011, са направени изменения в реда за заплащане на съдебно-медицинските експертизи. Измененията влизат в сила от 14.06.2011.

Съществуващият чл. 99а в ЗЛЗ „Разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на съдебномедицински експертизи и свързания с тях медицински транспорт се заплащат със средства от бюджета на съдебната власт по реда на чл. 403, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт” се отменя.
Визираният чл. 403, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт също се отменя.

Извършените и незаплатени до влизането в сила на този закон разходи за съдебномедицински експертизи и свързаният с тях медицински транспорт, които се дължат по реда на отменения чл. 99а, както и разходите за възнагражденията на вещи лица по тези експертизи се заплащат на лечебните заведения и вещите лица от органа, назначил експертизата.

А сега накъде?
Създава се нов член в Закона за съдебната власт:
„Чл. 403а. Условията и редът за извършването на съдебномедицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения, се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването, съгласувано с Висшия съдебен съвет.”

Наредбата следва да се издаде в следващите три месеца.

4 comments

Напишете коментар