ДВ 2011

Нова наредба в областта на професионалната квалификация

В ДВ 43 от 07.06.2011 е обнародвана Наредба № 4 от 27 май 2011 за…

Мария Радева|Автор
6 юни 2011


В ДВ 43 от 07.06.2011 е обнародвана Наредба № 4 от 27 май 2011 за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

Наредбата не се прилага за граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария; не се прилага и за граждани на трети държави, придобили професионална квалификация в тези държави.
Наредбата не се прилага и за граждани на трети държави, притежаващи документ за признаване на професионална квалификация и/или на специалност в системата на здравеопазването, който им дава право да упражняват медицинска професия и/или специалност на територията на РБ.

Пълен текст на наредбата

Оставете първия коментар