ДВ 2011

ДВ 39 от 20.05.2011

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 са обнародвани: Изменение на Закона за медицинските изделия От…

Мария Радева|Автор
19 май 2011

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 са обнародвани:

Изменение на Закона за медицинските изделия

От 01.01.2012 Изпълнителната агенция по лекарствата ще трябва да поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ.
Медицински изделия, извън този списък няма да бъдат заплащани от бюджетите на посочените институции.
Държавата ежегодно ще определя стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка, поддържан от ИАЛ.

 Изменение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Наредба № 3 от 11 май 2011  за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категорииново!
Очаквайте подробности ….

Оставете първия коментар