ДВ 2011

ДВ 2 от 07.01.2011 – бюджетът на МЗ

Утвърден е  бюджетът и показателите за дейността на МЗ, в  размер на  712 000 000 лева…

Мария Радева|Автор
7 ян. 2011

Утвърден е  бюджетът и показателите за дейността на МЗ, в  размер на  712 000 000 лева в разходната част.

Бюджет на МЗ за 2011

В срок от 10 дни от днес МЗ трябва да публикува утвърдения си бюджет на своята интернет страница.

ПМС 334/29.12.2010извлечение:

Чл. 54. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2011  за тази дейност.

 Чл. 55. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:

1. интензивно лечение;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. реконструктивни хирургически операции за реплантация на тъкани;
7. диагностични изследвания с РЕТ/СТ апаратура;
8. национален раков регистър.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, държавни и общински комплексни онкологични центрове, държавни и общински центрове за психично здраве и държавни и общински центрове за кожно-венерически заболявания за следните дейности:

1. амбулаторно проследяване (диспансеризация), стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с кожно-венерически заболявания;
3. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и лекарствена терапия на пациенти с онкологични заболявания;
4. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ за диализно лечение, в т.ч. лекарствени продукти, медицински изделия и транспорт на хемодиализирани лица.

(4) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение.

(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва по ред и критерии, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г., в т.ч. средствата от трансфера от бюджета на Националната здравноосигурителната каса за 2011 г.

 Чл. 56. Дейността на Център „Фонд за лечение на деца“ се извършва в рамките на средствата, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 57. Изпълнението на задълженията на Министерството на отбраната по § 79 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011  ( средства за ВМА за изграждане на система за управление на болничната дейност с възможност за подържане на стандартите на НАТО) се извършва в рамките на средствата, определени в бюджета на Министерството на отбраната по функция „Здравеопазване“.

 Чл. 58. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица, както и на други лица за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред и в обхват, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 59. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2010 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2011 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2010 г.

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

 Чл. 60. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

 Чл. 61. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се превеждат на висши училища, Военномедицинската академия, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Оставете първия коментар