ДВ 2011

ДВ 1/2011 – на вниманието на ЛЗ – работодатели

Трудовите договори на лекарите, работещи в болниците ще станат актуална тема в предстоящия договорен период.…

Мария Радева|Автор
4 ян. 2011

домакинства,писма,символи,тефтери с чекове,фотографии,химикалки

Трудовите договори на лекарите, работещи в болниците ще станат актуална тема в предстоящия договорен период.

 Съгласно чл.62 КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

 

От  01.01.2011 влизат в сила изменения, свързани с уведомлението по КТ:

Ал. 4 След срока по ал. 3 (посочен по-горе) уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.

Ал. 5 Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.

 В ДВ 1/2011 са обнародвани изменения на Наредба № 5 от 2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Актуален текст на Наредба 5/2002 тук

 

Изменения във връзка с предстоящото подаване на данъчни декларации за 2010

 Чл. 45 от  Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 Ал. 1 При поискване от лицето работодателят издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък.

Ал. 4 (в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Ал. 7 (в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.

 В ДВ 1/2011

Заповед № ЗМФ-1685 от 13.12.2010 за утвърждаване на образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица тук

 Заповед № ЗМФ-1828 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 Заповед № ЗМФ-1824 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица тук

Оставете първия коментар