ДВ 2011

ДВ 1/2011 – нови наредби на МЗ

В ДВ бр.1 от 04.01.2011 са обнародвани две нови наредби на МЗ: Наредба № 53…

Мария Радева|Автор
3 ян. 2011

В ДВ бр.1 от 04.01.2011 са обнародвани две нови наредби на МЗ:

Наредба № 53 от 13 декември 2010  за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация, който включва лицата, изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки

С  наредбата се определят условията и редът за достъп до служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), в който се включват лицата, изразили писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им. Право на достъп до регистъра имат лекари, които участват пряко в медицинското обслужване на потенциалния донор, който достъп е денонощен.

ИАТ осигурява възможност за ползване на информация от регистъра, като предоставя кодове с нива на достъп до него на лекари, които участват пряко в медицинското обслужване на потенциални донори в лечебните заведения. Ако след проверката в регистъра се установи, че съответното лице е изразило писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки, лекарите, които пряко участват в медицинското обслужване, не предприемат последващи действия по трансплантация. Текст на наредбата тук

 

Наредба № 55 от 13 декември 2010  за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Съгласно чл. 32, ал.1 ЗКНВП производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. 

 Съгласно чл. 33, ал.1 търговията на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.

Текст на наредбата тук

НРД 2011 за медицинските и НРД 2011 за денталните дейности продължава да е в състояние „престоящо обнародване“ е регистъра на ДВ.

 

1 comment

  • Здравейте Г-жо Радева,
    Изискванията за Болниците за наличие на лаборатория на територията им е от 01.01.2012. Но в излязлото Приложение 18 на НРД-2011 за всички хирург.пътеки е даден този срок, но има добавка и разяснение, от което РЗОК твърди, че за тази 2011г. трябва да има разкрита на териаторията на болницата лаборатория или офис на лаборатория, с която да има договор. РЗОК твърди, че е водещ за тях текста, а не срока 01.01.2012г.
    Моля за Вашето компетентно мнение по този въпрос.

    С уважение
    Т.Николова

Напишете коментар