ДВ 2010

ДВ бр.96 от 07.12.2010 – допълнение в ЗЗО

В ДВ бр.96 от 07.12.2010 е обнародвано допълнение в ЗЗО. Създаден е нов чл. 44а,…

Мария Радева|Автор
7 дек. 2010

В ДВ бр.96 от 07.12.2010 е обнародвано допълнение в ЗЗО.

Създаден е нов чл. 44а, който гласи: „Набраните от здравноосигурителни вноски по този раздел приходи по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година се разходват само за осъществяване на дейностите, посочени в чл. 24.“

 Какво означава приетото изменение в цялостната визия на ЗЗО? И дали само средствата, напрани от здравноосигурителни вноски са защитени от новата разпоредба или всички приходи на НЗОК следва да бъдат изразходвани целево?

 Чл.23, ал.1 от ЗЗО определя източниците, от които се набират приходите на НЗОК.

 Чл. 24 от ЗЗО определя за какво могат да бъдат разходвани средствата на НЗОК:

1. заплащане на медицинска помощ, посочена в чл. 45, договорена с НРД и с договорите с изпълнителите;

2. издръжка на административните дейности по здравното осигуряване, в размер до 3 на сто от разходите за съответната година, определени със закона за бюджета на НЗОК;

3. издаване на документи по чл. 80а, ал. 1 (в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност на страните – членки)

4. издателска дейност в рамките на средствата за издръжка на административните дейности на НЗОК;

5. придобиване на движимо и недвижимо имущество и други инвестиционни разходи за нуждите на НЗОК;

6. такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от НАП;

7. медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;

8. други разходи.

 Чл. 25 от ЗЗО предвижда задължително резерв в бюджета на НЗОК, включително и за непредвидени и неотложни разходи.

 Обнародваното днес изменение поне привидно гарантира, че здравноосигурителния бюджет ще се разходва за дейности по задължителното здравноосигуряване. Този принцип би следвало да се е спазвал и до сега, поне от гледна точка на ЗЗО. И до сега ЗЗО не е предвиждал възможност средствата на НЗОК, които в голямата си част се формират от здравноосигурителните вноски, да се разходват за други дейности, извън посочените в чл. 24. От друга страна изброяването в чл. 24 крие известни „капани”.

На първо място чрез изменение в чл. 45 винаги може да се разшири, респективно намали обема от дейности, заплащани от НЗОК.

На второ – точка 8 на чл. 24, включваща други разходи, не определя какви точно могат да бъдат те. Зад широкото понятие „други разходи” винаги може да се намери правно основание за разходване средствата на НЗОК за „други дейности” съобразно нуждата, моментната конюнктура, политическите нагласи.

 

Оставете първия коментар