ДВ 2010

ДВ бр. 94 от 30.11.2010 – поправка на техническа грешка

 В ДВ бр. 94/30.11.2010 е обнародвана незначителна поправка в един медицински стандарт със следния текст: „Поправка.…

Мария Радева|Автор
30 ное. 2010

 В ДВ бр. 94/30.11.2010 е обнародвана незначителна поправка в един медицински стандарт със следния текст:

„Поправка. Министерството на здравеопазването прави следната поправка на допусната техническа грешка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“ (ДВ, бр. 91 от 2010 г.): В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „Наредба № 21 от 2004 г.“ да се четат „Наредба № 25 от 2010 г.““

Поправката  е свързана с пъвоначалния текст на: „§ 4. В Наредба № 21 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ (ДВ, бр. 56 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:…“,

който става със следния текст:

„§ 4. В Наредба № 25 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ (ДВ, бр. 56 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:…“

Оставете първия коментар