ДВ 2010

ДВ бр. 92/2010 – отново изменения в медицински стандарти

В ДВ бр. 92 от 23.11.2010 са обнародвани изменения в 29 медицински стандарта, както и в…

Мария Радева|Автор
23 ное. 2010

В ДВ бр. 92 от 23.11.2010 са обнародвани изменения в 29 медицински стандарта, както и в Наредба 49/2010

Изискването за минимален брой на леглата (60 за МБАЛ и 30 за СБАЛ)  влиза в сила от 1 януари 2012  по отношение на лечебните заведения за болнична помощ, които към датата на влизане в сила на наредбата са получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

Общата промяна  в стандартите е относно изскванията за налични лаборатории и оборудването на ЛЗ:

1) Изискването  за наличие на микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 . До този срок  дейността на клиника/отделение по съответните специалности и при спазване на стандартите, може да се обезпечава от  микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

2) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по вътрешни болести.

3) Стандартните и специфичните оборудване и апаратура,  ако не могат да бъдат осигурени за всяка клинична структура, следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за компетентност и обем дейност на всяка от структурите по нива.

Актуален текст на стандарта по Психиатрия

Актуален текст на стандарта по Нефрология

Актуален текст на стандарта по Кардиология

Актуален текст на стандарта по Диализно-лечение

Актуален текст на стандарта по Трансфузионна-хематология

Актуален текст на стандарта по Нервни-болести

Актуален текст на стандарта по Клинична-хаматология

Актуален текст на стандарта по Ревматология

Актуален текст на стандарта по Хирургия

Актуален текст на стандарта по Педиатрия

Актуален текст на стандарта по Ендокринология

Актуален текст на стандарта по Клинична-алергология

Актуален текст на стандарта по Клинична-токсикология

Актуален текст на стандарта по УНГ

Актуален текст на стандарта по Очни-болести

Актуален текст на стандарта по Пневмология-фтизиатрия

Актуален текст на стандарта по Урология

Актуален текст на стандарта по Кожни-и-венерически-болести

Актуален текст на стандарта по Ккинична-лаборатория

Актуален текст на стандарта по Кинична-имунология

Актуален текст на стандарта по Вирусология

Актуален текст на стандарта по Анестезия-и-интензивно-лечение

Актуален текст на стандарта по Медицинска-онкология

Актуален текст на стандарта по Образна-диагностика

Актуален текст на стандарта по Спешна-медицина

Актуален текст на стандарта по Неврохирургия

Актуален текст на стандарта по Гръдна-хирургия

Актуален текст на стандарта по Кардиохирургия

Актуален текст на стандарта по Инфекциозни-болести

 

Оставете първия коментар