ДВ 2010

ДВ бр.89/2010 – изменение на Наредба 34/2005

  В ДВ бр. 89 от 12.11.2010 е публикувана наредба за изменение и допълнение на…

Мария Радева|Автор
15 ное. 2010

 

В ДВ бр. 89 от 12.11.2010 е публикувана наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 34/2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Измененията влизат в сила от дата на обнародването – 12.11.2010.

Актуалният текст на Наредба 34/2005 можете да прочетете тук  

Измененията са в следните направления:

В списъка с конкретните заболявания и лекарствените продукти се включват и алгоритмите на лечение на заболяванията с лекарствените продукти. В състава на комисията за изготвяне на списъка се включват и представители на научните дружества по съответните заболявания.

Отпада възможността Комисията да  приема критерии за изготвяне на списъка. Същият се изготвя на база анализ на получените и изразходваните количества лекарствени продукти от лечебните заведения през предходната и текущата година, брой болни и/ или терапевтични курсове през предходната година, стойност на терапевтичните курсове, очакван брой болни (нов критерий)  и в съответствие с осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства.

Лечебните заведения, кандидатстващи за крайни получатели, подават ежегодно заявления до министъра на здравеопазването в срок до 31 март. До 30 юни министърът на здравеопазването сключва договор с определените от комисията  лечебни заведения.

Максималната стойност която се заплаща от републиканския бюджет за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма, може да се достигне чрез предоставянето на рабат в рамките на количеството лекарствени продукти.

 Наредбата въвежда нови изисквания към спецификациите, необходими за закупуването за лекарствените продукти.

В спецификациите за закупуването на радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори и медицински изделия следва да се посочи и стойност. Като същата се определя въз основа на стойността на отделните продукти или изделия, договорена през предходната година, коригирана с инфлационния индекс за съответния период.

Спецификациите за закупуване на  methadone hydrochloride, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори и медицински изделия се изготвят на база анализ на получените и изразходваните количества от лечебните заведения през предходната и текущата година, брой болни, очакван брой болни и в съответствие с осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства.

Въз основа на предоставената годишна информация, заявките и отчетите МЗ разпределя пропорционално лекарствените продукти до лечебните заведения, направили заявките, в рамките на договорените за годината количества.

 Правят се промени и в реда за лечение.

Лекарят, предписал лекарствен продукт по наредбата, извършва последващо наблюдение на пациентите. За резултатите от лечението лекарят периодично уведомява комисията в ЛЗ, одобрила лечението.

Протоколите за лекарствените продукти за лечение на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост важат за срок до една година. Отменено е изискването протоколите за посоченото лечение да се  изготвят в три екземпляра.

 Променен е реда за отчетност и контрол.

Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Медицински одит” и от ръководителите на съответните лечебни заведения. Отпадат контролните правомощия на РЦЗ.

Навсякъде в Раздел III „Отчетност и контрол” – правомощията на РЦЗ по подписване на заявките, отчетите и получаване на информация от ЛЗ – отпадат.

Заявките за получаване на необходимите предписани количества лекарствени продукти са за срок два месеца и се изпращат в МЗ до 1-во число на месеца. (Изискването не се отнася за methadone hydrochloride) Непостъпването в МЗ в срок на заявките се счита за липса на необходимост от лекарствени продукти, доставяни по реда на наредбата. (нова разпоредба)

 В срок до един месец от влизане в сила на наредбата комисията  допълва списъка с конкретните заболявания, класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението на тези заболявания с алгоритмите на лечение на заболяванията с лекарствените продукти и министърът на здравеопазването го утвърждава. До сключване на договорите с лечебните заведения – крайни получатели, всички предписани и отпуснати лекарствени продукти, за които централната комисия е установила несъответствие с алгоритмите на лечение в списъка са за сметка на лечебното заведение.

2 comments

 • naredbata za izmenenie na naredba 34 na mz po &10 na chlen 24 al.3 novi tochki 5, 6,7, otnasiashti se za trudovo pravnite otnoshenia na specializantiee, vlezla li e v sila i ot koga , ako e? Kade e otrazena?

  • Мария Радева

   НАРЕДБА № 34 от 29 декември 2006 г.
   за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
   e обнародвана в ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 от 2010 г., последните изменения са в ДВ бр. 72 от 14.09.2010.

   Публикувам актуалният текст на чл. 24 от Наредбата

   Чл. 24. (1) (Доп., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 55 от 2008 г.) При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
   (2) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
   (3) В договора се посочват:
   1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
   2. (доп., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 12 от 2010 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място, финансирано от държавата;
   3. (изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.) стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;
   4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
   5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27;
   6. (нова, ДВ, бр. 12 от 2010 г.) срокът на договора, който не може да е по-голям от срока по чл. 12, ал. 8.
   (4) (Изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 1,5, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
   (5) (Нова, ДВ, бр. 72 от 2010 г.) Възнагражденията по ал. 3, т. 2 и 3 не се изплащат на специализант, който:
   1. работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение с някоя от страните по договора по ал. 1 и 2 по същата специалност или в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи;
   2. провежда практическото си обучение по реда на чл. 17 или чрез самоподготовка, когато е предвидена в учебната програма.
   (6) (Нова, ДВ, бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 12 от 2010 г.; предишна ал. 5, бр. 72 от 2010 г.) С договора по ал. 1 се определят и условията и реда за финансиране на практическото обучение на места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане.
   (7) (Предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 12 от 2010 г.; предишна ал. 6, изм., бр. 72 от 2010 г.) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 6. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение.
   (8) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 12 от 2010 г.; предишна ал. 7, изм., бр. 72 от 2010 г.) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 7.
   (9) (Предишна ал. 7, ДВ, бр. 55 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2010 г.; предишна ал. 8, бр. 72 от 2010 г.) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант. В нея се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2.
   (10) (Нова, ДВ, бр. 12 от 2010 г.; предишна ал. 9, бр. 72 от 2010 г.) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството на здравеопазването на висшето училище или Военномедицинската академия в 14-дневен срок от сключването на договора по чл. 41, ал. 2.

Напишете коментар