ДВ 2010

ДВ бр.89/2010 – изменение на Наредбата за помощните средства – нова уредба на центровете за слухопротезиране и засилване на контрола

В ДВ бр. 89 от 12.11.2010 е публикувана наредба за изменение на  Наредба  № 2…

Мария Радева|Автор
15 ное. 2010

В ДВ бр. 89 от 12.11.2010 е публикувана наредба за изменение на  Наредба  № 2 от 27.07.2007, което наименование е променено на НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.  Измененията влизат в сила от дата на обнародването – 12.11.2010.

 Актуалният текст на наредбата, с отразените промени е достъпен тук

Акцент на измененията:

Създаден е нов Раздел ІІа „Изисквания и критерии при предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания”
Определени са изискванията и оборудването, с което следва да разполагат центровете по слухопротезиране, както и какви дейности извършват те. 

Въведено е изискване са срок за пазене на данните. Специализираният регистър на предоставяните медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, консумативи и резервни части за тях и документите към него се съхраняват от лицата, регистрирани по наредбата, не по-малко от три години след изтичане на експлоатационния срок на изделието.

В раздел IV към контрола е дефинирана и административнонаказателна отговорност за констатирани нарушения на наредбата. Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания се осъществява съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане. При необходимост районните центрове по здравеопазване оказват съдействие на длъжностните лица, като осъществяват контрол по спазване на медицинските условия за назначените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания.

Оставете първия коментар