ДВ 2010

ДВ бр.88/2010 – плащането на потребителските такси на ЛЗ – някога, но не сега

    В брой 88/09.11.2010 са обнародвани изменения на Наредба № 6 от 2008 г. за…

Мария Радева|Автор
9 ное. 2010

   

В брой 88/09.11.2010 са обнародвани изменения на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Измененията влизат в сила от днес.

Измененията с свързани с реда на плащане на дължимите на лечебните заведения суми.

 

Променя се срока на плащане. Преди плащанията на лечебните заведения се извършваха чрез  РЗОК  до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Сега този срок се променя на „45 дни от началото на месеца, следващ отчетното тримесечие”

 

 

Съгласно действащата наредба НЗОК представя в МЗ тримесечен отчет за необходимите средства за заплащане на сумите до 20-о число на месеца, следващ отчетния период. Измененията предвиждат необходимите средства се превеждат на НЗОК  в 14-дневен срок от представяне на тримесечния отчет в МЗ.

 

Измененията променят несъществено заключителния текст в приложенията към наредбата, представляващи финансовите отчети на лечебните заведения.  В изречението: „Декларирам, че горепосочената информация отговаря на извършените дейности съгласно разпоредбите на НРД и решенията на УС на НЗОК” думите  „и решенията на УС на НЗОК” се заличават.

 

Изменената са стъпка към разплащане с лечебните заведения, което почти е сигурно, че няма да бъде факт до края на годината. Наредбата регламентира сроковете и реда за извършване на трансфера на средствата.

 За първото, второто и третото тримесечие на 2010 г.:

1. НЗОК представя в МЗ отчет за необходимите средства за заплащане на сумите в срок до 30 дни от влизане в сила на  наредбата;

2. МЗ превежда необходимите средства на НЗОК  в срок до 14 дни от представяне на отчета;

3. РЗОК извършват плащанията на лечебните заведения в срок до 60 дни от влизане в сила на тази наредба.

 

 

 

В ДВ 88/2010 е обнародвано и Постановление № 257 от 01.11.2010 за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Оставете първия коментар