ДВ 2011

Висш медицински съвет

От този месец Висшият медицински съвет е с правилник. (?!?) Дълго мислих как да коментирам…

Мария Радева|Автор
16 окт. 2011

От този месец Висшият медицински съвет е с правилник. (?!?)

Дълго мислих как да коментирам този факт – доколко той е показателен за състоянието на здравеопазването, дали той показва безсилието или безхаберието на здравната администрация, уважават ли се законите и как се изпълняват или това е поредната квазиактивност в здравеопазването … всъщност коментарите оставям на вас …

Със Закона за здравето (в сила от 01.01.2005) към министъра на здравеопазването е създаден Висш медицински съвет.
Съгласно закона организацията и дейността на Висшия медицински съвет се уреждат с правилник, изготвен от самия съвет и утвърден от министъра на здравеопазването.
Седем години по-късно, Висшият медицински съвет и министърът на здравеопазването са изпълнили задълженията си да издадат устройствения акт на съвета.
В ДВ 78/07.10.2011 е обнародван Правилник за организацията и дейността на Висшия медицински съвет.

Висшият медицински съвет обсъжда и дава становища по:

  • приоритетите на Националната здравна стратегия;
  • етични проблеми на медицината и биомедицината;
  • законопроекти и проекти на нормативни актове на МС в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването;
  • годишния проектобюджет на здравеопазването;
  • научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина и др.

Съветът е постоянно действащ орган, който провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Оставете първия коментар