Актуална информация

Важно от ДВ 95 от 03.12.2010 – медицински стандарти в денталната помощ

В ДВ бр. 95 от 03.12.2010 са обнародвани наредби на МЗ за утвърждаване на медицински стандарти…

Мария Радева|Автор
2 дек. 2010

В ДВ бр. 95 от 03.12.2010 са обнародвани наредби на МЗ за утвърждаване на медицински стандарти в три специалности в денталната медицина.

Наредба № 50 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Орална хирургия“ текст

Наредба № 51 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска дентална медицина“ текст

Наредба № 52 от 26.11.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“ текст

Обнародвани са и изменения на вече съществуващи медицински стандарти:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“

Резюме на измененията:

Изискването за наличие на микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 г. За срока до 1 януари 2014 г. дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология и неонатология от II и III ниво може да се обезпечава от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

 Изискването към неонатологично отделение II ниво за задължително осигуряване на денонощен лекарски график, като лекарският персонал е минимум 3 лекари, от които един със специалност “Неонатология” и двама със специалност “Педиатрия” и квалификация по неонатология относно за лекаря със специалност “Неонатология” ще се прилага считано от 1 януари 2012. За срока до 1 януари 2012 г. при липса на лекар със специалност “Неонатология” дейността на клиниката/отделението по неонатология второ ниво може да се обезпечава от лекарски персонал в състав минимум 3 лекари, от които поне двама със специалност “Педиатрия” и квалификация по неонатология.

Актуални текстове (с отбелязани изменения) на медицинските стандарти по:

АГ

Неонатология

 

Оставете първия коментар