ДВ 2010

Важно от ДВ 83/22.10.2010 – минимален брой легла в болниците, нива на компетентност, спешна помощ в рамките на бюджетните средства

  В ДВ бр. 83 от 22.10.2010 е обнародвана Наредба № 49 от 18 октомври…

Мария Радева|Автор
21 окт. 2010

 

В ДВ бр. 83 от 22.10.2010 е обнародвана Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи пълен текст на наредбата

 

Новите моменти в регламентацията на болничната помощ:

Обнародваната на 22.10.2010, влиза в сила от 25.10.2010 и дава на лечебните заведения една седмица време да подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност (§ 1. (1)) от наредбата.

  •  Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейността си при спазване правата на пациента и:

            1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;

            2. при осигуреност на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор;

           3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;

         4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

  •  Наредбата определя минимален брой легла –  60 за  многопрофилна болница и 30 за  специализирана. Тези изисквания не се отнасят за лечебните заведения за болнична помощ, разположени в труднодостъпни и/или отдалечени райони по смисъла на Закона за лечебните заведения. Изискването е променено с изменения, обрародвани в ДВ бр.92/23.11.2010. Изискването влиза в сила от 1 януари 2012 г. по отношение на лечебните заведения за болнична помощ, които към датата на влизане в сила на наредбата са получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

“Труднодостъпен район” е район с неблагоприятен географски терен – планински, полупланински и/или с неблагоприятна пътна инфраструктура и време за достъп до най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт.

“Отдалечен район” е район с отдалеченост от най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт.

  •  Броят и видът на болничните отделения (клиники) се определят според конкретните нужди на лечебния процес, като броят на леглата в тях не може да бъде по-малък от 5, освен ако със съответния медицински стандарт не е определен по-голям брой.  Изискванията за минимален брой легла  не се отнасят за отделенията (клиниките) за интензивно лечение и за оказване на родилна помощ. С медицинските стандарти могат да бъдат въвеждани изисквания за максимален брой легла, които могат да бъдат разкривани в отделенията (клиниките).

Клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории на болниците за активно лечение имат нива на компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти.

Показателят „минимален обем дейност“ не се взема предвид при издаване на разрешението за лечебна дейност, с което се определя нивото на компетентност на съответната болнична структура. Изпълнението на този показател обхваща дванадесет месеца от издаване на разрешението и се отчита задължително от РЦЗ не по-късно от петнадесетия месец от издаването.

  •  В многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала, задължително се създават патологоанатомично отделение без легла, спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по трансфузионна хематология.

Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния. Финансирането на медицинската помощ при спешни състояния се извършва по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.

 

 

Оставете първия коментар