ДВ 2010

Важно от ДВ 79 от 08.10.2010

 В брой 79 0т 08.10.2010 на Държавен вестник е публикувано решението на НС за приемане…

Мария Радева|Автор
9 окт. 2010

 В брой 79 0т 08.10.2010 на Държавен вестник е публикувано решението на НС за приемане  отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

Съгласно чл. 30, ал. от ЗЗО годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се внасят от управителя на НЗОК чрез Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година.  Съгласно ал.2 на същия член решението  на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в „Държавен вестник“.

Проектът за решение по отчета за дейността на НЗОК за 2009 е обсъждан на пленарно заседание на 30.09.2010. Пълен текст на стенограмата от заседанието тук.

Въпреки текста на чл. 30, ал.2 0т ЗЗО, от обнародваното решение е видно, че е приет единствено отдчета за дейността на НЗОК.

 

Оставете първия коментар