ДВ 2010

Важно от ДВ 75 от 24.09.2010

В брой 75/2010 на ДВ са обнародвани две нови наредби:  НАРЕДБА № 47 от 8…

Мария Радева|Автор
3 окт. 2010

В брой 75/2010 на ДВ са обнародвани две нови наредби:

 НАРЕДБА № 47 от 8 септември 2010 за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й. Пълният текст на наредбата тук

НАРЕДБА № 48 от 9 септември 2010 за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации. Наредбата влиза от 1 януари 2011 г. с изключение на чл. 8, който влиза в сила от 1 септември 2011. Пълният текст на наредбата тук 

 Обнародвани са и изменения в Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Измененията влизат в сила от обнародването им. Измененията са основно в две насоки: относно с устройството на НЗОК и относно извършването на експертизи.

Институционализира се фигурата на Управителя на НЗОК като орган на управление, като заменя досегашната длъжност Директор на НЗОК. Изменя се кръга от правомощията на Управителя на НЗОК. Въвежда се длъжността Подуправител на НЗОК, която заменя досега съществуващите заместник-директори на НЗОК.  Създава се длъжност „Началник на кабинета”.

Членове от 44 до 66 уреждат дейността на НЗОК при извършване на експертиза при необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в националните рамкови договори.

 Пълният текст на Правилника за устройството и дейността на НЗОК тук

Оставете първия коментар