ДВ 2010

Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004

  В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 40/ 2004 за определяне на основния…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

 

В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 40/ 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

  •   Наредбата дава легални дефиниции на понятията:

 “Дежурен кабинет” е структура на лечебните заведение, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Лечебното заведение, разкрило дежурния кабинет, предоставя на съответната районна здравноосигурителна каса в края на месеца, предхождащ месеца на дежурствата, списък на лекарите, които дават дежурства в кабинета по дни и часове, адрес на дежурния кабинет/и, като при необходимост списъкът може да се актуализира.

 “Еднодневна хоспитализация” е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ.

  •  Считано от  01.01.2011 ОПЛ осигурява постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини:

1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител;

2. по договор с друго лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет;

3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар.

  •  Направени са изменения в някои от пакетите по съответните специалности.
  •  Направена е и промяна в наименованията на някои от КП, което предполага и промяна в алгоритмите, които са част от НРД.
  •  За следните КП е предвидена възможност за еднодневна хоспитализация в лечебното заведение за болнична помощ:

 27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден

50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

98 Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхобелодробната система

107 Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

131 Оперативно отстраняване на катаракта

134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност

Измененията влизат в сила от 01.01.2011.

 Актуален текст на Наредба 40/2004  тук

2 comments

Напишете коментар