ДВ 2010

Важно от ДВ бр. 91/19.11.2010 – изменения на медицински стандарти

В ДВ бр.91/19.11.2010 са публикувани изменения на Наредба № 28 от 2010 за утвърждаване на…

Мария Радева|Автор
19 ное. 2010

В ДВ бр.91/19.11.2010 са публикувани изменения на Наредба № 28 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“ (ДВ, бр. 57 от 2010 г.), с която се изменят четири медицински стандарта:

 Актуален текст на Медицински стандарт  Вътрешни болести

Актуален текст на Медицински стандарт Ортопедия и травматология

 Актуален текст на Медицински стандарт Гастроентерология 

Актуален текст на Медицински стандарт Лицево-челюстна хирургия

В посочените стандарти е променено и изискването към някои от лабораториите в болничните лечебни заведения.

Изискването  за наличие на микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 . До този срок  дейността на клиника/отделение по съответните специалности и при спазване на стандартите, може да се обезпечава от  микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по вътрешни болести.

Оставете първия коментар