Актуална информация

Важен ли е вътрешният правилник в лечебното заведение?

Свързани публикации: # За нарушаване на вътрешния правилник на ЛЗ – не се носи административнонаказателна…

Мария Радева|Автор
9 юни 2011

Свързани публикации: # За нарушаване на вътрешния правилник на ЛЗ – не се носи административнонаказателна отговорност; # Как болниците да „пазят” пациентите си?

В ежедневната лекарска практика, често пренебрегван и подценяват документ е правилникът за вътрешния ред в лечебното заведение. Съществува порочна практика чрез функцията “copy” – “paste, ” във взетия незнайно откъде текст на правилник да се сменя името и вида на лечебното заведение, с което се изчерпват задълженията по администриране дейността в лечебното заведение. Когато започнат проблемите – с пациенти, с персонал и т.н. се сещаме за отдавна забравения правилник и разбираме, че т.нар. вътрешен документ можеше да бъде написан и по-добре …
Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение НЕ Е учредителният акт на дружеството.

Учредителен акт на дружеството
Най – общо лечебните заведения, се регистрират като еднолични търговци, търговски дружества (ООД, ЕООД, АД и т.н.), кооперации или могат да останат т.нар. свободни професии. Търговската регистрация на всяко лечебно заведение (с изключение на свободните професии) може да бъде проверена в Търговския регистър. Всички видове лечебни заведения (с изключение на ЕТ и свободните професии) имат учредителни актове, които се обозначават по различен начин – устав, дружествен договор и т.н.. Изброените актове имат различни наименования, но смисълът им е един и същ – показват как са създадени и как действат юридическите лица. Учредителните актове са относими към търговския статут на лечебните заведения, към неговата икономическа дейност, а не към лечебната такава.
Съгласно чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЛЗ един от задължителните документи, който представят лечебните заведения за извънболнична помощ при регистрацията си е учредителният акт на дружеството / кооперацията.

Устройствен правилник на лечебното заведение
При регистрацията на всички лечебни заведения за извънболнична помощ, както и при получаване на разрешение за осъществяване на дейност от болнично лечебно заведение, следва да бъде представен правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
В определени изключения вътрешните правилници на лечебните заведения за създадени от други органи. Например Правилникът за устройството и дейността на болница „Лозенец“ е приет от МС.
В останалите случаи създаването на вътрешен правилник е право и задължение на лечебните заведения. То е задължение – защото този документ следва да е наличен, за да се регистрира или разреши дейността на лечебното заведение. Но то е и право – защото ръководителят на лечебното заведение разполага с пълната свобода на разпише нормите в т. нар. “вътрешен правилник”. Какъв ще бъде обемът на правилника, как и колко детайлно ще урежда отношенията в лечебното заведение – зависи от всяка конкретна ситуация.
При изготвяне на правилника следва да се отчете конкретната дейност на лечебното заведение, обема на същото, съответните структурни връзки и т.н. Особено внимание следва да се обърне на отношенията с персонала. Тук е мястото (освен в длъжностните характеристики) изчерпателно да се разпишат правата и задълженията на наетите лица – било то лекари, други медицински или немедицински специалисти. Нормите във вътрешния правилник са вид защита за лечебното заведение срещу недобросъвестни служители.

Нарушаване разпоредбите на вътрешния правилник може до доведе до санкция за съответните служители – лекари, медицински сестри и останалия персонал. За да са гарантирани правата и на двете страни – лечебно заведение – наето лице – трябва да се познават разпоредбите на правилника.
Лечебното заведение, в лицето на управителя, трябва да запознае служителите с правилника. С оглед бъдещи претенции е добре служителите да удостоверят с подписа си запознаването с детайлите във функционирането на лечебното заведение.
В случай, че лечебното заведение пропусне, служителите трябва да са настоятелни и да положат максимални усилия, за да се запознаят с действащите вътрешни правила, за да знаят правата си и добросъвестно да изпълняват задълженията си.

При изготвянето на вътрешния правилник не трябва да се забравя, че съгласно чл. 86, ал.3 от ЗЗ правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. А за нарушаване правата на пациента, лечебното заведение може да бъде осъдено.

Оставете първия коментар