НРД 2013

Бюджетът на НЗОК за 2013

В ДВ 101/2012 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2013 Приходната част на…

Мария Радева|Автор
19 дек. 2012

В ДВ 101/2012 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2013

Приходната част на бюджета на НЗОК за 2013 възлиза на 2 710 276 хил. лева.
И понеже бюджетът на НЗОК за 2013 (както и предходните години) е приет с балансирано бюджетно салдо, то и разходната част възлиза на 2 710 276 хил. лева. Разходите през 2012 са възлизали на 2 633 730 хил. лева.

През погледа на числата бюджетът на НЗОК за 2013 е по-висок, в сравнение с този за 2012. Въпросът обаче е какво стои зад увеличените средства?

От една страна от къде ще дойдат увеличените приходи? Основно приходите в бюджета на НЗОК се определят от здравноосигурителните вноски и трансферите за здравно осигуряване.

Планираните приходи от здравноосигурителни вноски през 2012 са били в размер на 1 673 653 хил. лева. Планираните приходи за 2013 са 1 749 200 хил. лева. Тук не обсъждам информацията за преизпълнение на събраните здравни вноски, които по данни на НАП са в размер на около 51 млн. лева.
При запазване на здравноосигурителната вноска от 8 %, то увеличението в приходите следва да дойде от увеличения брой здравноосигурени лица, от повишаване на основата, върху която се изчисляват дължимите вноски (увеличение на заплата, на възнаграждения и други облагаеми доходи) или увеличаване на събираемостта. Дано икономическата ситуация в страната е благосклонна и се сбъднат прогнозите за увеличение на приходите на НЗОК от здравни вноски.

Запазва се размерът на трансферите за здравно осигуряване в размер на 941 126 хил. лева.
Запазва се и размерът на получените трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите по чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето – 5 400 хил. лева.

Следователно планираното увеличение в приходната част в бюджета на НЗОК следва да бъде изпълнено единствено за сметка на увеличаване приходите от здравноосигурителни вноски със 76 546 хил. лева.

От друга страна увеличението в разходната част на бюджета има своето логично обяснение. Разширява се пакетът от дейности, които ще се финансират от НЗОК.

За какво ще плаща НЗОК през 2013?

Бюджетните прогнози за 2013 са НЗОК да похарчи 2 383 511 хил. лева за здравноосигурителни плащания, т.е. за заплащане на медицински услуги, лекарствени продукти и медицински изделия.

Така, както беше и през настоящата година, НЗОК ще заплаща за: първична извънболнична медицинска помощ, за специализирана извънболнична медицинска помощ, за дентална помощ, медико-диагностична дейност, за лекарствени продукти, медицински изделия, за болнична медицинска помощ, в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени, за диализа при терминална бъбречна недостатъчност, за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания, . за лекарствена терапия при злокачествени заболявания, за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.

Новите дейности, за който НЗОК ще плаща през 2013, са:

· амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания – 1 000 хил. лева

· ваксини за задължителни имунизации и реимунизации – 35 000 хил. лева (ще продължи финансирането на ваксини и дейности по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация)

· за интензивно лечение – 40 000 хил. лева

· за асистирана репродукция – 15 000 хил. лева

· за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия – 9 000 хил. лева

Оставете първия коментар