НРД 2012

Какво да очакваме в болничната помощ през 2012?

С измененията на Наредба 40/2004 се поставя и началото на промените в болничната помощ, на…

Мария Радева|Автор
13 дек. 2011

Болничната помощ през 2012

С измененията на Наредба 40/2004 се поставя и началото на промените в болничната помощ, на които ще сме свидетели през 2012.
Наредба 40/2004 въвежда две нови понятия относно начина на оказване на медицинската помощ:

Клинична процедура е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой на същия в лечебното заведение – изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.

Процедура за интензивно лечение е система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на болница – изпълнител на медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на период от 24 часа по отношение на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.

Клинични пътеки

Съществуващата КП 40 Постоянна електрокардиостимулация се разделя на две отделни клинични пътеки:
40.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
40.2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

Клинична пътека 197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа получава ново наименование Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеална диализа, което означава, че ще се включат и нови дейности в алгоритъма на КП.

Променя се и КП 298 Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години, която става Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 дни

Наредба 40/2004 прави и някои съществени уточнения относно изпълнението на клиничните пътеки:
По определени в наредбата КП (отбелязани със знак „*“), се осигурява възможност за еднодневна хоспитализация в лечебното заведение за болнична помощ.
Клиничната пътека по ред № 297 Палиативни грижи при онкологично болни може да се осъществява и в хосписи.
Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по клинични пътеки с № 251, 252, 254 и 298, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати, но не и на другите лекарствени продукти за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включва в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, въведени от Наредба 40/2004
Клинична пътека по ред № 298 освен лекарствени продукти включва и необходимите медицински дейности, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани медико-диагностични изследвания.

Клинични процедури

Наредба 40/2004 определя седем клинични процедури, които ще бъдат заплащани от НЗОК:
1. Клинична процедура „Хрониохемодиализа“, която включва и транспорт на пациента
2. Клинична процедура „Перитонеална диализа с апарат“
3. Клинична процедура „Перитонеална диализа без апарат“
4. Клинична процедура „Диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност“
5. Клинична процедура „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“. Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по клиничната процедура не се включва в стойността на процедурата, заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и прилагат съгласно терапевтичните схеми на лечение в съответствие с НРД.
НЗОК договаря отстъпки и заплаща намалената с договорените отстъпки стойност за всички лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, на изпълнителите на медицинска помощ. Условията и редът за договаряне се уреждат в методика, утвърдена от НС на НЗОК.
6. Клинична процедура „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“; дейностите по клиничната процедура се извършват в обема и при честотата, посочени в наредбата. Процедурата се заплаща от НЗОК само за пациенти, които в съответния отчетен период не са провеждали процедури 5 или 7 или лъчелечение или оперативно лечение. За всеки пациент се заплащат отчетените диспансерни прегледи, които не могат да надвишават броя на посочените в приложението.
7. Клинична процедура „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия”,която може да се извършва само след приключване на трети курс на лечение.

Клиничните процедури 1, 2, 3 и 4 се осъществяват в болници и диализни центрове.
Клиничните процедури 5, 6 и 7 се осъществяват в в болници и комплексни онкологични центрове.

Процедура за интензивно лечение

Създава се процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант“. Процедурата се осъществява в отделение/клиника по неонатология с трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на следните критерии:
a) наличие на клиника/отделение по нео¬натология от III ниво на компетентност в съответствие с изискванията на медицински стандарт „Неонатология“;
б) наличие на медико-диагностични структури: клинична лаборатория – II или III ниво; микробиологична лаборатория и образна диагностика – съобразно изискванията на медицински стандарт „Неонатология“ за трето ниво на компетентност.

Процедурата може да бъде приложена след приключване на лечението по клинични пътеки по редове № 275, 276, 277 и 278 и наличие на показания за продължаване на интензивното лечение по отношение на пациента.
Приемът на пациент по посочената процедура за интензивно лечение се основава на наличието на едно или повече от посочените състояния:
*новородени деца с необходимост от изкуствена вентилация след приложение на сърфактант (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация;
*новородени деца с необходимост от изкуствена вентилация (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) без необходимост от предхождащо сърфактант лечение и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация;
*новородени деца след проведена оперативна интервенция, когато отговарят на посочените два критерия
Прекратяването на процедура за интензивно лечение (дехоспитализация или превеждане в профилно отделение) се осъществява при излизане от моделите за прием и липса на нови приемни критерии в продължение на 48 часа. Периодът от 48 часа може да бъде скъсен при преценка на съотношението риск/полза от престоя в интензивно отделение/клиника.“

1 comment

Напишете коментар