Актуална информация

Безплатни ли са медицинските бележки на учениците?

С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на…

Мария Радева|Автор
7 окт. 2017

Медицинските бележки учениците
С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на учениците.
Съществуващите проблеми с „медицинските бележки на учениците” намериха известно решение, с издаденото от МЗ указание от юли 2017.

Указания МЗ относно медицинските бележки

С това указание се въведе и образец на медицинската бележка. Утвърден по този начин – образецът е задължителен за всички лечебни заведения, издаващи медицински бележки.

Медицинска-бележка-образец

Като родители, не трябва за забравяме, че всяко училище може да въведе и допълнителни изисквания, свързани с извиняването на отсъствията на учениците по медицински причини.

Има училища, които изискват медицинската бележка да е придружена от изявление на родителя, че знае за отсъствието на детето; на гърба медицинската бележка да е подписана от родителя и т.н. Въвеждането на допълнителни изисквания относно медицинските бележки е право на всяко училище.

Заплаща ли се издаването на медицинска бележка?

В началото на тази година Министерство на здравеопазването и НЗОК разпространиха противоречива информация относно това дали издаването на медицинска бележка се заплаща или не. И за да се избегнат спекулациите по въпроса – отговорът следва да се търси в нормативните актове.
1. Не съществува общо правило дали издаването на медицинска бележка е безплатно или не. Отговорите могат да са различни, в зависимост от това кой лекар и лечебно заведение издава медицинската бележка – личен лекар, специалист, лекар по дентална медицина, лекар от болничнат помощ и т.н.
2. Обикновено личните лекари са тези, които издават медицински бележки на учениците. Затова обръщаме специално внимание как е уреден въпросът със заплащането на медицинските бележки.
I. Дейностите, който извършва личния лекар за пациентите от неговата пациентска листа, които не подлежат на заплащане са изрично посочени в Националния рамков договор за медицинските дейности.
II. Всички дейности, които не са посочени в обхвата на пакета, който здравноосигурените лица ползват безплатно, подлежат на пряко заплащане от пациентите.
III. Съгласно чл. 138, ал. 1, т. 6 от НРД общопрактикуващият лекар е длъжен да изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици. Този медицински документ е различен от медицинската бележка

Съгласно чл. 144, ал. 1 наред с първичните документи за работа с НЗОК личният лекар издава и/или заверява и документи на записаните в неговия регистър ЗОЛ съгласно Наредба № 2 от 2016. По смисъла на цитираната наредба в пакета дейности, който е гарантиран на здравноосигурените лица се включват:
– попълване на карта за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване
– издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
– оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България
– изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак
– изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.
– издаване на първичен болничен лист
– издаване на вторичен болничен лист
– насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК)
– подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

Всеки пациент има право безплатно да получи от своя личен лекар, посочените по-горе документи. Безплатно не означава, че пациентът не дължи потребителска такса по общите правила.

IV. Всички други документи, който са необходими на пациента се издават/изготвят от личния лекар срещу заплащане.

3. Заплащането за издадена медицинска бележка е право на личния лекар. Всеки един личен лекар може да реши да издава медицински бележки безплатно – това е индивидуално решение на всяко едно лечебно заведение.

2 comments

 • д-р Костадин Сотиров

  В началото на учебната година отново се сблъскахме с различните изисквания на различните детски ясли и градини за медицинските документи, с които децата трябва да започват градина и да извиняват отсъствията си. Нормативните документи на министерството на образованието са по-объркани и по-разнопосочни от нашите в здравеопазването и от там идва проблема. След много ровене в три закона, три правилника и четири наредби, успях да си избистря донякъде, обърканите изисквания.
  Най-ясно е за училищното образование. То е задължително и ние можем да издаваме само медицински бележки бл. МЗ-120 в случаите, когато ученикът отсъства по болест. Преглеждаме ученика, издаваме амбулаторен лист и след това издаваме медицинска бележка за извиняване на отсъствието по болест, като дата на началото на отсъствието трябва да е датата на прегледа регистриран в амб. лист. В медицинската бележка се вписва УИН на лекаря, номера на амбулаторния лист, диагнозата и текст : Нуждае се от „отсъствие по болест от /дата/ до /дата/“. Таксувате издаването на медицинската бележка по вашият ценоразпис и издавате фискален бон от касовия апарат. Издаването на тази медицинска бележка не включено в наредба 2, затова издаването и се заплаща от родителите.
  Предучилищното образование според НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование е в четири групи :
  1. първа възрастова група – 3- – 4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 –
  2 – 4 години;
  2. втора възрастова група – 4- – 5-годишни;
  3. трета подготвителна възрастова група – 5- – 6-годишни;
  4. четвърта подготвителна възрастова група- 6- – 7-годишни.
  (3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета
  и четвърта подготвителна възрастова група.
  Първа и втора група т.е. от 2-4 и 4-5 г са незадължителни и съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ чл. 4 ал(5) при отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
  Ясно пише, че не се издава бележка, че детето е здраво, или че няма въшки, а само, че детето не е в контакт със заразно болен. Издава се пак същата бланка МЗ – 120 с текст : „Родителите не съобщават за контакт с ОЗЗ“, като тази бележка се издава само при отсъствие над 10 дни и я издаваме безплатно. Нейното издаване е включено в Наредба 2.
  Трета и четвърта са подготвителни групи /5-7г./ и съгласно ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета в подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Според НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна,
  полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
  Следователно за децата от подготвителните групи /5-7г./ издаваме медицински бележки бл. МЗ-120 за оправдаване на отсъствията по болест по същият ред, както за учениците.
  Преглеждаме детето от подготвителните групи /5-7г./, издаваме амбулаторен лист и след това издаваме медицинска бележка за извиняване на отсъствието по болест бл. МЗ-120, като дата на началото на отсъствието трябва да е датата на прегледа регистриран в амб. лист. В медицинската бележка се вписва УИН на лекаря, номера на амбулаторния лист, диагнозата и текст : Нуждае се от „отсъствие по болест от /дата/ до /дата/“. Таксувате издаването на медицинската бележка бл. МЗ-120 за извиняване на отсъствие по болест по вашият ценоразпис и издавате фискален бон от касовия апарат. Издаването на тази медицинска бележка бл. МЗ-120 за извиняване на отсъствие по болест не е включено в наредба 2, затова издаването и се заплаща от родителите.
  В НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ чл.4 са изброени изследванията, които трябва да има детето при приемане в детска градина и при продължително отсъствие от детска градина. :
  „2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина./издава се безплатно/
  (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).“
  д-р Костадин Сотиров

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Изключително полезен сте на вашите колеги и техните пациенти.

Напишете коментар