Съдебна практика

Аптеки срещу НЗОК

В ДВ 46 от 19.06.2012 е обнародвано решение на ВАС, с което е обявена нищожността…

Мария Радева|Автор
21 юни 2012
НЗОК и цените на лекарствата

В ДВ 46 от 19.06.2012 е обнародвано решение на ВАС, с което е обявена нищожността на Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 на УС на НЗОК.

То само това решение да беше нищожно – но това е друг въпрос ….

Ще бъде ли осъдена НЗОК за вреди?

И какво от това като е обявено за нищожно едно решение на УС на НЗОК от преди повече от седем години – НРД 2005, както и 8% едностранно наложена отстъпка в тежест на аптеките отдавна са в историята?

Последиците след това решение на ВАС са, че този собственик на аптека, по чиято жалба е обявено решението за нищожно, с голяма степен на вероятност ще осъди НЗОК да му плати обезщетение. Дело срещу НЗОК по Закона за отговорността на държавата за вреди, е заведено в Административен съд – София град през 2010.
Това е поредното дело, в което собственици на аптеки успяха да осъдят НЗОК за вреди в резултат на подобни едностранни решения, регулиращи цените на лекарства.

Да осъдиш НЗОК за вреди – вече не е екзотика …

И ако се питате с чии пари ще бъдат плащани санкциите и обезщетенията – отговорът е ясен – с пари от бюджета на НЗОК, т.е. с пари от събраните здравноосигурителни вноски.

Обявеното за нищожно решение си има своята предистория: Аптекари осъдиха НЗОК, глобяват я 100 бона

Зад всяко неправилно решение на НЗОК или РЗОК стои определено длъжностно лице или лица – дали на тях ще бъде потърсена отговорност или както винаги историята има къса памет?

НЗОК в опит да договори отстъпка в лекарствата

С вече нищожното решение УС на НЗОК е одобрил предложението на директора на НЗОК отстъпката на аптеките за НЗОК да бъде в размер на 8 %, разпределени пропорционално за НЗОК и за задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ), в зависимост от процента на реимбурсиране. По същество се регламентира предоставянето на отстъпка от страна на аптеките на НЗОК и ЗЗОЛ в размер на 8 % от пределната цена на лекарствените продукти, включени в Лекарствения списък на НЗОК. В решението на УС на НЗОК е посочено, че същото се издава на основание чл. 15, ал. 1, т. 12 ЗЗО, съгласно който в редакцията му, действала към момента на постановяване на решението, УС на НЗОК осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК.

Обсъжданото решение на УС на НЗОК регулира правоотношения в областта на здравеопазването, и в частност разпространението на лекарствени продукти, и безспорно засяга права и законни интереси на собствениците на аптеки, какъвто в случая е и жалбоподателя – собственик на аптека, в която са се отпускали лекарства, стойността на които по силата на сключен с НЗОК чрез РЗОК, договор се заплаща напълно или частично от НЗОК.
Фактът, че едностранно наложената с процесното решение на УС на НЗОК отстъпка в тежест на аптеките от 8 % върху пределната цена на лекарствените продукти, частично заплащани от НЗОК, е отменена, считано от 1.02.2008 г., не изключва правния интерес на жалбоподателя да атакува решението, защото то е прилагано от 1.02.2005 г. до 1.02.2008 г.

Защо решението на УС на НЗОК е нищожно?

Мотивите, с които ВАС обявява нищожността на решението на УС на НЗОК от 17.01.2005 , че същото е приложено, без да е обнародвано в „Държавен вестник“, в нарушение на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на РБ. Приложеният необнародван нормативен административен акт създава нежелана от правния ред опасна привидност, че има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. Обявяването на неговата нищожност в случая има за последица невъзможността този акт да бъде саниран чрез последващо обнародване в ДВ. Необнародването на нормативен административен акт не води до невъзможност за неговото оспорване, защото, ако се възприеме това становище, означава да се признае възможността на административните органи да прилагат подзаконови актове без обнародването им, както и да ги направят необжалваеми с непубликуването им.

Оставете първия коментар