ДВ 2011

На вниманието на аптеките – нов ред за регистрация; лекарствени продукти – легално по Интернет

Аптеките ще се регистрират в ИАЛ, дрогериите – в РЗИ Лекарствени продукти без лекарско предписание…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2011

Аптеките ще се регистрират в ИАЛ, дрогериите – в РЗИ

Лекарствени продукти без лекарско предписание ще могат да се продават по Интернет само от регистрирани аптеки или дрогерии.

Аптеки и дрогерии ще се регистрират по нов ред, съгласно измененията в ЗЛПХМ, в сила от 05.08.2011 (ДВ 60).

Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се издава от ИАЛ (а не както беше до сега от МЗ). Отпадат правомощията на Висшия съвет по фармация във връзка с регистрацията на аптеките.

Документите, които се подават за регистрация ще се подават в ИАЛ и ще се прилагат (освен изискваните до сега) и

 • информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
 • хигиенно заключение за помещението, издадено от съответната РЗИ, което ще трябва да бъде издадено до 14 дни, считано от датата на подаване на молба за това.
 • При издаване на разрешение аптека ще се извършва проверка дали представената диплома на магистър-фармацевта /помощник-фармацевта е издадена от съответната компетентна институция.

  В 15-дневен срок от постъпване на документацията в ИАЛ, ще се извършва проверка на представените документи и заявителите ще бъдат писмено уведомявани за установените несъответствия или непълноти.

  Хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства ще могат да се продават свободно в аптеката. Отпада разрешителният списъкът, определен от МЗ.

  Помощник-фармацевтът – ръководител на аптеката, разкрита в населено място, на чиято територия няма открита аптека, може да извършва следните дейности:

 • съхраняване и отпускане без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и на хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства.
 • В случай на промяна едновременно на наименование и вид на търговеца, адрес на аптеката и ръководител на аптеката се подава ново заявление и се заплаща таксата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

  Дрогерии ще се регистрират от съответните РЗИ, където и ще се подават заявленията.
  В 14-дневен срок от постъпване на заявлението РЗИ извършва проверка относно спазване изискванията на наредбата. В случаи на не спазени изисквания, в 7-дневен срок от извършване на проверката РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняването им.
  В 14-дневен срок от извършване на проверката или от отстраняване на непълнотите,директорът на РЗИ издава удостоверение за регистрация на дрогерия или прави мотивиран отказ за издаването му. Отказът подлежи на обжалване по реда на АПК
  Съответните РЗИ водят и поддържат публични регистри за издадените от тях удостоверения за регистрация на дрогерии

  Оставете първия коментар