ДВ 2011

ДВ 10 от 01.02.2011 – промени в наредбата за акредитацията

В днешния брой на ДВ (10/01.02.2011) е обнародвана Наредба за промяна на Наредба № 18…

Мария Радева|Автор
1 фев. 2011

В днешния брой на ДВ (10/01.02.2011) е обнародвана Наредба за промяна на Наредба № 18 от 2005 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Актуален текст на Наредба № 18 от 2005 тук

Лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове и тъканните банки подлежат на доброволна акредитация.

За смисъла на акредитацията https://mariaradeva.com/wp-content/uploads/2010/11/акредитация.doc

8 comments

 • Здравейте,
  моя въпрес е следният:
  Трябва ли да бъде акредитирано лечебното заведение в случай, че иска да сключи договор за клинични изследвания?
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Съгласно Закона за лекарствените продукти клинично изпитване може да се провежда в лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове, получили разрешение за дейност/ удостоверение за регистрация по реда на Закона за лечебните заведения. Законът казва само регистрация, но не и акредитация.
   Другото изискване е, че клиничното изпитване може да се провежда само в лечебно заведение, в което има създадена и вписана в регистъра на ИАЛ комисия по етика.

 • Тихомир Савчев

  Здравейте г-жо Радева,
  Бихте ли дали своето мнение , дали е нужно да се извърщи акредитация на болнично заведение или медицински център , за да сключи договор и работи с Фонда за Асистирана репродукция.

  • Мария Радева

   Съгласно чл.28 от Правилника за организацията на работа и дейността на Фонд „Асистирана репродукция” за финансиране на дейностите по асистирана репродукция директорът на фонда сключва договор с лечебни заведения, които отговарят на следните изисквания:

   1. имат издадено разрешение от министъра на здравеопазването

   2. акредитирани са по реда на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения ;

   3. постигнати резултати:
   а) при не по-малко от 20 на сто от финансираните цикли има клинична бременност със сърдечна дейност;
   б) при не по-малко от 15 на сто от финансираните цикли има родени деца.

   Изискването за постигнати резултати не се прилага, когато лечебното заведение за първи път сключва договор с фонда.

   Видно от тази разпоредба, за да сключат договор с фонда лечебните заведения следва да са акредитирани.

 • Александрина

  Здравейте!
  Интересува ме по кое приложение от Нредба №18 от 20.06.2005 г.за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения може да се напише доклад за самооценка на Лаборатория по трансфузионна хематология в ЛЗ за болнична помощ?
  Такава структура няма в тази наредба, а съществува в медицинския стандарт по „Трансфузионна хематология“ и се различава много от Отделението по трансфузионна хематология, т.к. съгласно стандарта в Лабораторията по трансфузионна хематология не могат да се извършват дейности, свързани с подбор на донори и вземане на кръв и кръвни съставки и др.
  Благодаря предварително!

  19.07.2012 г.

  • Мария Радева

   Благодаря за интересния въпрос.
   Дайте ми малко време да проуча ситуацията и ще Ви изпратя съобщение.

 • Здравейте г-жо Радева,
  Финансов директор съм на „МЦ Фемина М АИСМП“ ООД, ЕИК 130061348

  Дейността на медицинския център е насочена главно към Акушерство и гинекология, консултации по анестезиология и вътрешни болести свързано с женското здраве. Дружеството притежава модерна апаратура за диагностична и оперативна хистероскопия, както и дневен стационар. По този повод е и въпроса ми към Вас. Кога Медицински център ще може да сключи договор със здравната каса по клинична пътечка за болнична помощ? Пред кого трябва да се повдигне този въпрос? Получава се така, че медицинския стандарт по АГ позволява оперативна дейност при неообходимото ниво на оборудване

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Както и за изключително интересния въпрос! Ще изпратя отговора на e-mail – ще разберете защо…

Напишете коментар