Санкции

Административни наказания, налагани от съсловната организация на лекарите

Представяме ви две дела, в които са обжалвани санкции, наложени на лекари от РК на…

Мария Радева|Автор
14 ное. 2011

Представяме ви две дела, в които са обжалвани санкции, наложени на лекари от РК на БЛС/БЗС, с което продължаваме темата за Лекарят и съсловните организации .

Началото на темата беше поставено с публикация за правомощията на Комисиите по професионална етика на РК на БЛЗ и БЗС.

Случаите за отменените санкции, наложени на лекарите, са издирени и предоставени от г-н Станислав Карагяуров, юрист в системата на здравеопазването.

Темата за санкционните правомощия на РК на БЛС / БЗС, вкл. и лишаване от права, е само част от програмата на предстоящия практически семинар, който ще отговори на въпроса: Може ли лекарят успешно да се защити от налагане на глоби и санкции?

Какво е професионална компетентност на лекарите

През 2009 в Дентална клиника при провеждане на лечение на пациентка д-р П., със своите действия е надхвърлила професионалната си компетентност. Това било установено от комисията по професионална етика при обстоен преглед на пациентката от 9 лекари по дентална медицина-членове на комисията, всички с различни специалности. За това е съставен акт за административно нарушение като е прието, че е нарушен чл.37 от ЗСОЛЛМД, чл.2 ал.5 и чл.18 от Кодекса по професионална етика на лекарите по дентална медицина.
Въз основа на акт за установяване на административно нарушение председателят на УС на БЗС, издава наказателно постановление, с което е наложена глоба на д-р П.

Кои точно разпоредби е нарушил лекарят?

Нарушенията, за които е наложена санкцията, или поне такива, каквото са преценени от РК на БЗС са на:

  1. чл.37 от ЗСОЛЛМД
 • Член 37 от ЗСОЛЛДМ
  Лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
  1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
  2. неспазване на правилата за добра медицинска практика

  Член 37 от ЗСОЛЛДМ принципно не може да бъде нарушен – защото разпоредбата не предвижда задължение. Единствено правни норми, които формулират определени задължения могат да бъдат нарушавани.

  1. чл.2 ал.5 и чл.18 от Кодекса по професионална етика на лекарите по дентална медицина
 • (Коректното наименование на нормативният акт е Кодекс за професионална етика на стоматолозите ДВ 34/2006)

  Чл. 2, ал.5 от КПЕС
  Стоматологът няма право да предприема действия или да дава предписания при случаи, които надхвърлят неговата професионална компетентност.
  На пръв поглед цитираната правна норма защитава правата на пациентите от некомпетентни лекари. Но липсва дефиниция на понятието професионална компетентност, което предполага невъзможност за практическо приложение на тази разпоредба.

  Чл.18 от КПЕС
  Стоматологът се въздържа от неуважителни коментари пред пациентите по отношение на действията или становищата на други стоматолози
  Напълно уместно задължение за членовете на лекарското съсловие. Но как се определя кое е уважително и кое не? А юридическата наука борави единствено с точни понятия, в които всеки влага еднакво съдържание.

  Съдът отменя санкцията наложена на лекаря

  Наложената санкция е обжалвана от д-р П. И очаквано съдебното решение отменя санкцията, наложена от РК на БЗС, с мотивите, че:

  Актът за административно нарушение и наказателното постановление не съдържат изискуемите реквизити от закона и по-конкретно: липсва дата, място на извършване на нарушението, обстоятелствата, при кои които е било извършено. Нито в акта нито в наказателното постановелние е посочено в какво точно се изразява нарушението. Същото е формулирано бланкетно. Както в акта за административно нарушение, така и в наказателното постановление липсват каквито и да е обстоятелства по извършване на нарушението. Едва в съдебно заседание се разпитаните свидетели сочат какво лечение е било проведено на пациентката и в какво се изразява неправилността на същото. Това обаче не е отразено в акта и наказателното постановление.
  Друго нарушение е посочването в наказателното постановление на две правни норми изискващи различно поведение от техния адресат – да не се надхвърля професионалната компетентност и да се въздържа от неуважителни коментари. В случая е наложено административно наказание само за едно нарушение, което е неправилно.

  Следва продължение ….

  Още по темата за санкционирането на лечебните заведения.

  Оставете първия коментар