Етикет: трудов договор

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Срочен трудов договор до завършване на определена работа
Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Конкретни казуси от практиката, провокираха интереса ми към един от видовете срочни трудови договори – срочният трудов договор до завършване на определена работа. Резултатът от теоретичните изследвания и проучването на съдебната практика са две научни публикации, които публикувам и тук, но в редактиран вариант.

Трудовите договори, в зависимост от това дали съдържат или не клаузата срок, се обособяват в две основни групи – за неопределено време, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (т. нар. безсрочни трудови договори) и срочни трудови договори, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ. Срочните трудови договори са тези, които съдържат клаузата срок – като техен модалитет. Страните, още при сключването на срочния трудов договор, определят времето през което той ще съществува и предвиждат неговото прекратяване. Това време е винаги ограничено – определено или определяемо, и във всеки случай е известно на страните още при сключването на трудовия договор. Продължи

Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука

Освен правните регламенти в здравеопазването, Трудовото и Осигурителното право са другите сфери на професионалния ми и научен интерес. След публикацията Прикриване на трудова злополука получих поредица запитвания по конкретни казуси.

В края на публикацията Прикриване на трудова злополука анонсирах темата за значението на разпореждането за приемане на злополуката за трудова. Проучвайки нормативната уредба на трудовата злополука, събрах достатъчно материал, което ме провокира да участвам на Научната конференция на Бургаския свободен университет с доклад на тема Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука.

Акцентирайки на практическото значение на уредбата на трудовата злополука, в доклада се правят следните изводи:

1. Разпореждането на органа по чл. 60, ал.1 от КСО за приемане на злополуката за трудова е задължителен елемент от фактическия състав на имуществената отговорност по чл. 200 от КТ и има доказателствена сила за гражданския съд. В исковото производство е недопустимо да се преразглежда въпросът доколко увреждането е в причинна връзка с извършваната работа по трудовото правоотношение. Продължи

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

КТД в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г.

Докладът Колективното трудово договаряне в здравеопазването беше публикуван в международното научно on-line списание Наука и технологии. Продължи

Разместване на почивни дни през 2013

🙂 въпреки предсказанията на маите за края на света …. правителството прие решение за разместване на почивни дни през 2013. Решение 945/15.11.2012 е обнародвано в ДВ 91/2012.

Как ще почиваме през 2013?

2 май (четвъртък) е обявен за почивен ден, а 11 май (събота) – за работен ден.
31 декември (вторник) е обявен за почивен ден, а 14 декември (събота) – за работен ден.

График за ползване на платения годишен отпуск

Говорейки за почивни дни, напомням на работодателите задължението им по чл. 173, ал.1 от КТ. Продължи