Етикет: приложения към НРД

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Обнародване приложенията към НРД – само на интернет страницата на ДВ

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД?
Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД?
Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както и стабилност при прилагането на приложенията на НРД.“ (Доклад на Парламентарната комисия по здравеопазване с вх. № 853-10-11/27.04.2018)
Следва логичният въпрос – а до сега как са били информирани лечебните заведения?

Още през 2011 отправих питане към редакцията на „Държавен вестник“, както и към НЗОК обнародвани ли са приложенията към НРД 2010 – последва …. мълчание.
Знаех предварително отговора на зададения от мен елементарен въпрос, знаеше го и НЗОК, но той трябваше да бъде осъзнат и от изпълнителите на медицинска помощ. Продължи

НЗОК – договор за приемане на обеми и цени

В ДВ брой 5 от 17.01.2012 ще бъдат обнародвани:

Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 между НЗОК и БЗС

И

Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК и БЛС

НРД 2012 – здравеопазване със задна дата

Нищо ново и позитивно не се случи и тази година с НРД 2012.

И ако аз спокойно се запознавам с текстовете на НРД 2012, лекари и лечебни заведения учат правилата в движение, а успяват ли да ги изпълнят на практика – е друг въпрос.

НРД 2012

НРД 2012 е в сила от 01.01.2012, т.е. десет дни преди да стане официален нормативен акт, обнародван в ДВ 3/10.01.2012.

И по добре познатия сценарий неразделна част от НРД 2012 поредица от приложения, които би следвало да са подписани от страните.
Съгласно параграф 15 от НРД 2012 приложенията се обнародват се в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК.

В тази връзка искам отново да подчертая:
1. Публикацията на “официалната интернет страница на НЗОК” не прави един текст “нормативен акт”.
2. Сагата с обнародването или необнародването на приложенията към НРД в ДВ е била многократно обсъждана в мои публикации. Обнародвани ли са или не приложенията към НРД е често дискутиран въпрос и в съдебните зали, включително и когато се отменят санкции на РЗОК.
3. И през 2012 въпросната “притурка” ще остане обгърната в мистерия – а тя съдържа основни правила, по които функционира здравноосигурителната система.

Регулативни стандарти 2012

Продължи

Задължително ли е приложение 18 към НРД 2010?

НЗОК признава очевидния факт: “притурката, визирана в §14 на НРД 2010, НЕ е ОБНАРОДВАНА в ДВ”
НЗОК признава очевидния факт: “притурката, визирана в §14 на НРД 2010, НЕ е ОБНАРОДВАНА в ДВ”
За пореден път съдилищата установяват една порочна и осъдителна практика, продължаваща вече години в системата на НЗОК.

„Съгласно § 14 от ПЗР НРД 2010, неразделна част от този НРД са конкретно изброени приложения, които следва да се публикуват в притурка към ДВ. Приложение №18 се отнася за клиничните пътеки и алгоритъма, който установяват при хоспитализацията. По делото е представено удостоверение от 22.03.2011 г., издадено от Гл. редактор на Държавен вестник, от което безспорно се установява, че притурката по § 14 от НРД 2010 г. не е публикувана. В този смисъл съдът приема, че правилата установени с приложение №18 “Клиничнипътеки”, представляващи индикации за хоспитализация по изброените клинични пътеки и конкретно КП №217, не са станали общоизвестни по предвидения в НРД 2010” Следователно не са били задължителни за спазване норми. Какво следва от този очевиден факт?

Още през май 2011 написах: „Приложенията към НРД 2010 (както и към 2011) не са обнародвани по надлежния ред в ДВ и не са част от действащото право. Административните санкции, наложени за неизпълнение на изискванията на приложенията, са незаконосъобразни

В началото на 2011 започнах да задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД 2010? Продължи