Етикет: отказ от лечение

Напускаш болницата преждевременно – плащаш оказаната медицинска помощ?

Върховният административен съд обяви за нищожно приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министъра на здравеопазването. Решението е обнародвано в ДВ 37/2014.
ВАС приема за нищожен следния текст: „Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/изследвания и други в случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на НЗОК, Министерството на здравеопазването и други финансиращи институции на осъществената ми до момента от болницата медицинска помощ.“

Мотивите на съда Продължи

Мога ли да откажа лечение?

Да припомним: от този месец отказът от лечение в болница се изготвя по образец.

Какво означава обаче да бъде отказано лечение?

Право на всеки пациент е да откаже предложено или вече започнало лечение. Под лечение се разбира пълният обем от медицински дейности –от прием в болница, до предписване на лекарствени продукти.
Но, има определени обстоятелства, които трябва да бъдат съобразени при решението да се откаже лечение Продължи

Информирано решение за отказ от лечение

Процедурата по отказ от болнично лечение се формализира с изменения в Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, обнародвани в ДВ 53/12.07.2011.

Създава се информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране.

Подписването на информираното решение за отказ по образец става задължително 12.08.2011 (в едномесечен срок след обнародването на измененията на наредбата). Продължи