Етикет: НОИ

От 01 май изменения относно болничните листи

Електронен болничен лист
НОИ уведомява, че от 01 май 2017, влизат в сила промени в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър.

Промените засягат единствено работата на органите на медицинската експертиза.

Промените относно болничните листи не засягат правилата – реда и начина – на освидетелстване на лицата, както и процедурата по издаване на болнични листи.

Промените не засягат осигурените лица.
Целта на въведените промени е своевременна проверка на издаваните болнични листи и по-бързото отстраняване на допусни грешки. Промените са в защита правата на осигурените лица, защото констатираните грешки при издаване на болнични листи водят до по-бавното изплащане на обезщетенията.

Към съобщението на НОИ

От 01 януари електронен болничен лист

Електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите.

Електронният болничен лист и пациентите

Лицата, на които следва да бъде издаден болничен лист за временна неработоспособност, посещават съответното лечебно заведение. Преценката на тяхното здравословно състояние, която се извършва от лекар или от ЛКК – се осъществява по досегашния ред.
След като се прецени необходимостта от издаване на болничен лист, данните от същия се въвеждат в специален програмен продукт. Лицата получават отпечатан на хартиен носител болничен лист.
Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност.

Електронният болничен лист и лекарите

Правилата относно освидетелстването на лицата и издаването на болничните листи – остават непроменени. Промяната е в реда за техническото издаване (написване) на болничния лист и предоставяне на данните в НОИ. Продължи