Етикет: медицински стандарт

Отменен и нов медицински стандарт за хирургичните специалности – в един брой на ДВ

Отмяната на медицинския стандарт за хирургичните специалности няма особено значение за дейността на лечебните заведения. Едновременно с решението за отмяната на старата наредба е обнародвана Наредба № 3/2015 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
Решението на ВАС, с което Наредба № 20/2010 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия е отменена отдавна e известно в публичното пространство. Решение № 15086 от 12 декември 2014, с което наредбата е отменена, е обнародвано в ДВ 11/20015.

Повече за новата Наредба № 3/2015 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия – във февруарския брой на Информационния бюлетин на Mariaradeva.com

Положителните страни на отменения медицински стандарт

Въпреки, че ВАС отменя медицинския стандарт, в решението са посочени и правилните действия на Министерство на здравеопазването:

1. ВАС не приема твърдението на жалбоподателите, че че при издаване на оспорваната наредба е нарушен чл. 3, ал. 2 ЗОАРАКСД. Според тази разпоредба при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията. С отменената наредба са въведени изисквания, ограничения и тежести, които са приложими по отношение на всички лечебни заведения. Еднаквите правила за всички изключват ограничаване на конкуренцията за някое лечебно заведение. Продължи

Нови медицински стандарти

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години.
В помощ на лекарите и лечебните заведения, които са задължени да спазват правилата, регулирани с медицинските стандарти правим обобщение на всички обнародвани до този момент нови медицински стандарти.

Контролът по спазване на медицинските стандарти се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Установените нарушения на медицинските стандарти се санкционират съгласно Закона за лечебните заведения.

НАРЕДБА № 5 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 4 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 1 от 31 януари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“(ДВ 13/2014)

НАРЕДБА № 3 от 7 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ (ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 2 от 6 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“(ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 4 от 13 март 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“ (ДВ 28/2014)

НАРЕДБА № 11 от 30 юни 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ (ДВ 56/2014)

НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 13 от 23 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 12 от 21 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“(ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 17 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична токсикология“ (ДВ 69/2014)

Наредба № 18 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“ (ДВ 70/2014)

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина.

Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук

С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие:

Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване

Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

В ДВ 13/14.02.2014 е обнародвана Наредба № 1 от 31.01.2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Прилаганата до този момент Наредба № 35 от 2010 се отменя.

Новата наредба ще влезе в сила три дни след обнародването.

Ръководителите на клиничните лаборатории ще трябва да се запознаят с новите изисквания и да преценят какви промени ще трябва да направят в лечебните заведения, за да отговарят на новите (и не толкова нови) изисквания.

Задължителен (минимален) обем дейност

С новата наредба се завишава изискването за обем извършени изследвания годишно в извънболничната помощ. Изискванията към структурите по клинична лаборатория от съответните нива на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ се запазват и остават съответно 300, 350 и 400 изследвания годишно на едно болнично легло.

За структура по клинична лаборатория към медицински център, диагностично-консултативен център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория – най-малко 30 000 лабораторни изследвания годишно. До момента изискването е било за 15 000.

Какъв е смисълът от подобни количествени показатели? Безспорно – осигуряване качество на предлаганата медицинска услуга. Тогава какво ще се случи с тази клинична лаборатория, която не покрие съответните изисквания? Продължи