Етикет: медицински прегледи

Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите?

Медицински прегледи, осигурявани от работодателите

Условията на работната среда имат пряко влияние върху здравето на работниците и служителите. Въвеждането на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е с оглед превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и за запазване физическото и психическото състояние на работещите лица. Още преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Кодексът на труда регламентира определени задължения за работодателя, свързани с опазване здравето на работещите. От една страна тези задължения имат самостоятелно значение, но от друга – те са част от общата политика по ЗБУТ, изпълнявана от работодателя.

Статията разглежда:

    * задължението на работодателя за работодателя за осигуряване на медицинско обслужване – чл.282 от КТ
    * задължението за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите – чл. 287 от КТ

Задължение за осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване

Съгласно чл. 282 от КТ работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания. Разпоредбата е въведена с първоначалната редакция на Кодекса на труда (1986) и е претърпяла единствено формална езикова редакция. За почти 30-те години, в които действа КТ, въпреки значителните обществено-политически и икономически промени в страната, разпоредбата на чл. 282 остава непроменена. Продължи

ДВ 39 от 20.05.2011

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 са обнародвани:

Изменение на Закона за медицинските изделия

От 01.01.2012 Изпълнителната агенция по лекарствата ще трябва да поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ.
Медицински изделия, извън този списък няма да бъдат заплащани от бюджетите на посочените институции.
Държавата ежегодно ще определя стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка, поддържан от ИАЛ.

 Изменение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Наредба № 3 от 11 май 2011  за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категорииново!
Очаквайте подробности ….