Етикет: медицински бележки

Безплатни ли са медицинските бележки на учениците?

Медицинските бележки учениците
С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на учениците.
Съществуващите проблеми с „медицинските бележки на учениците” намериха известно решение, с издаденото от МЗ указание от юли 2017.

Указания МЗ относно медицинските бележки

С това указание се въведе и образец на медицинската бележка. Утвърден по този начин – образецът е задължителен за всички лечебни заведения, издаващи медицински бележки.

Медицинска-бележка-образец

Като родители, не трябва за забравяме, че всяко училище може да въведе и допълнителни изисквания, свързани с извиняването на отсъствията на учениците по медицински причини. Продължи

Медицинските бележки на учениците – правила, проблеми, възможни решения

Медицинска бележка

Какви са задължителните атрибути на медицинските бележки /брой печати, амбулаторен номер, написана на ръка или изведена от програма/? Разрешено ли е издаването на бележка без амбулаторен лист? Редно ли е бележката да е без номер, защото не са извършени изследвания?
Тези въпроси, зададени от читател на сайта ме провокираха да направя проучване по темата за медицинските бележки. Текстът, който публикувам излезе във февруарския брой на сп. Училищен счетоводител.

Медицинските бележки на учениците – проблемите

Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета е категоричен, че ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в изрично определени случаи:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
Цитираният правилник урежда и други хипотези, при които здравословното състояние на учениците следва да се отчита от училищните ръководства. Например разпоредбата на чл. 111, ал. 3 предвижда, че ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия.
В тези случаи, обаче ППЗНП, използва обобщаващото понятие “медицински документи”. Продължи

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани на учениците.
Една стара и изгубила актуалност (в някои части) Наредба 3/2000 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, урежда образците на медицинските документи:

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В седемдневен срок от началото на учебната година личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година.

Личният лекар няма право да откаже издаването на талона за здравословното състояние, защото това негово задължение е записано и в НРД. Продължи

Медицински документи за деца и ученици

Медицинските документи на учениците

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи.

В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация.

За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на фалшиви медицински бележки на ученици писах още в началото на годината.

Медицински документи за училище

За всички деца, записани в пациентската листа, личният лекар е длъжен да изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици (чл.121, ал.5, т.6 НРД 2011). Издаването на талона за здравословното състояние е безплатно. Продължи