Етикет: лекар без специалност

Специализации в системата на здравеопазването

В ДВ 50/03.07.2012 са обнародвани изменения в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Формално измененията са обемни – поместени са на цели 4 страници в държавен вестник.

Кои са съществените изменения в системата за специализации?

Съществените изменения в специализациите са свързани с:
§ Финансирането на специализациите
§ Определяне на местата за специализанти

Нови моменти са включени в разделите относно приема на специализанти, сключването на договорите, провеждане на държавния изпит.

За ускоряване процедурата по придобиване на специалност се предвижда, че договорът за обучение за придобиване на специалност се сключва със спечелилия конкурса в едномесечен срок от проведеното класиране (до сега липсваше подобно задължение), в противен случай той губи права.
Специалзацията ще може да бъде прекъсвана по молба на специализанта, веднъж (беше два пъти) по време на обучението за период не по-дълъг от 3 месеца (до сега периодът беше не по-дълъг от продължителността на обучението).

Направени са и изменения за специализациите на работеците в ЦСМП. Продължи

Окончателно: лекарите без специалност не могат да дежурят самостоятелно

грижа за здравето,доктори,коридори,кушетки,лабораторни престилки,легла,лекари,медицина,преддверия,професии,сгради,фотографии,хигиенисти,хора

Лекарите без специалност работят само в присъствието на лекар – специалист. Това е окончателното решение на Административен съд – Варна (КНАХД 660/2011).

Предисторията и решението на Районния съд

При извършена проверка от ИАМО е установено, че в СБАЛК през месец март 2010 е възприета практиката нощните дежурства  да се осигуряват от лекари без специалност  и лекари – специализанти, което е в нарушение на медицинския стандарт по Кардиология. Санкцията първоначално е потвърдена от районния съд.

С окончателно решение и АС – Варна продължи

Лекарите без специалност и прилагането на медицинските стандарти

грижа за здравето,доктори,коридори,кушетки,лабораторни престилки,легла,лекари,медицина,преддверия,професии,сгради,фотографии,хигиенисти,хора

Отговорността на лекарите без специалност е предмет на обсъждане в публикация от ноември 2010 (http://mariaradeva.com/?p=925). В материала поставих въпроса „как практически се осъществява „ръководството и контрола” на лекарите без специалност?  … Ако отговорът е положителен то това означава, че лицата с и без специалност следва да работят заедно, с идентичен график, за да се осъществява непосредствено ръководство. При такова тълкуване следва, че лицето без специалност не може да извършва дейности, както и да дава дежурства самостоятелно.”

В потвърждение на застъпената от мен теза, е и Решение на Районен съд – Варна продължи

Юридическа отговорност на лекарите без специалност

Статията е публикувана в бр.43/2010 на в-к „Форум Медикус“

И в заключение могат да се направят следните изводи:

1) Лекарите без специалност (зачислени или незачислени за специализация) носят лична отговорност за причинените на пациента увреждания, продължи