Етикет: лекарствени продукти

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

apteka

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство.
Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.

Считано от днес, 18.11.2016:

# Частично се отменя Наредба 4/2009 за условията и реда за отпускане предписване и отпускане на лекарствени продукти

# Изцяло се отменя Наредба 3/2014 за утвърждаване на медицински стандарт “Педиатрия”

След обнародването на съдебните решения, на ход е Министерство на здравеопазването. Ще има ли последващи изменения на двете наредби? Продължи

Централизирано възлагане на обществени поръчки в здравеопазването

Централизирани доставки на лекарствени продукти

Централен орган за обществени поръчки

През 2011, с изменение в ЗОП, е предвидена възможността за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Два месеца след влизане на измененията в сила (26.02.2012), следва нова промяна, с която се дава възможност и на други възложители, извън органите на изпълнителната власт, да получават доставки или услуги чрез централен орган за обществени поръчки.

През последните години централизираното възлагане на обществени поръчки, чрез рамкови споразумения показва възходящо развитие в повечето европейски страни. Безспорни са ползите от такова възлагане, като основните от тях са:
– постигане на икономии от обема – ефект, който се проявява в намаление на цените, в резултат от количествата;
– намаляване на корупционния риск, тъй като броят на поръчките и възложителите, потребяващи сходни стоки се свежда до минимум, а процедурата се поема от един централизиран орган, работещ при ясни и обществено известни правила;
– икономии на времеви, човешки и финансов ресурс при възложителите.

Този извод се съдържа в Националната стратегия за развитие на сектора Обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020

Единственият създаден до настоящия момент Централен орган за обществени поръчки (ЦООП) е този, създаден за нуждите на органите на изпълнителната власт.

С постановление на МС, от днес 16 юни 2015, се създава и Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Продължи

Конституционният съд отмени текст от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Ограниченията за износ на лекарства – отменени от Конституционния съд
С изменения в ЗЛПХМ от началото на 2014 се създаде нова правна уредба на износа на лекарствени продукти.

Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство може да извършва износ на лекарствени продукти от територията на РБ. Производителите могат да извършват износ единствено на произведените от тях лекарствени продукти.
Износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък може да се извършва след подаване на уведомление до ИАЛ за всеки конкретен случай, когато износът се осъществява от притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Уведомлението се подава до изпълнителния директор на ИАЛ и съдържа определени в закона реквизити.

С отменения от Конституционния съд чл. 217в се предоставя възможност ИАЛ да отказва износ на определен лекарствен продукт. Продължи

Нов списък за задължителните лекарствени продукти в ЦСМП

От края на тази седмица Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат длъжни да поддържат в наличност лекарствени продукти по нов списък.

В ДВ 18/04.02.2014 са обнародвани изменения в Наредба № 25/1999 за оказване на спешна медицинска помощ, съгласно които Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти съгласно ново приложение № 1. При необходимост центровете могат да закупуват и прилагат и лекарствени продукти извън този списък.

Закупените до този момент лекарствени продукти се прилагат от центровете за спешна медицинска помощ до пълното изразходване на количествата им.

Списък на лекарствените продукти, поддържани от ЦСМП