Етикет: лекарства

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение.

Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни. Продължи

Наркотични вещества – изменения

Промени, свързани с работата с наркотични вещества

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с наркотични вещества.

На вниманието на лечебните заведения:

Направени са промени в Наредба № 28 от 2001 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества

Другите изменени наредби са:

Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати Продължи

Лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Наредбата е издадена на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните

В днешния ДВ 83/30.10.2012 е обнародвана Наредба № 4 от 19.10.2012 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. Тази наредба е издадена на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Наредба № 1 от 2007 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите е отменена.

Наредба № 4/2012 влиза в сила от деня на обнародването – 30.10.2012.

Военноинвалидите, както и военнопостадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Продължи

Аптеки срещу НЗОК

НЗОК и цените на лекарствата

В ДВ 46 от 19.06.2012 е обнародвано решение на ВАС, с което е обявена нищожността на Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 на УС на НЗОК.

То само това решение да беше нищожно – но това е друг въпрос ….

Ще бъде ли осъдена НЗОК за вреди?

И какво от това като е обявено за нищожно едно решение на УС на НЗОК от преди повече от седем години – НРД 2005, както и 8% едностранно наложена отстъпка в тежест на аптеките отдавна са в историята?

Последиците след това решение на ВАС са, че този собственик на аптека, по чиято жалба е обявено решението за нищожно, с голяма степен на вероятност ще осъди НЗОК да му плати обезщетение. Дело срещу НЗОК по Закона за отговорността на държавата за вреди, е заведено в Административен съд – София град през 2010.
Това е поредното дело, в което собственици на аптеки успяха да осъдят НЗОК за вреди в резултат на подобни едностранни решения, регулиращи цените на лекарства.

Да осъдиш НЗОК за вреди – вече не е екзотика …

И ако се питате с чии пари ще бъдат плащани санкциите и обезщетенията – отговорът е ясен – с пари от бюджета на НЗОК, т.е. с пари от събраните здравноосигурителни вноски.

Обявеното за нищожно решение си има своята предистория: Аптекари осъдиха НЗОК, глобяват я 100 бона

Зад всяко неправилно решение на НЗОК или РЗОК стои определено длъжностно лице или лица – дали на тях ще бъде потърсена отговорност или както винаги историята има къса памет?

НЗОК в опит да договори отстъпка в лекарствата

С вече нищожното решение УС на НЗОК е одобрил Продължи