Етикет: Кодекс на труда

Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите?

Медицински прегледи, осигурявани от работодателите

Условията на работната среда имат пряко влияние върху здравето на работниците и служителите. Въвеждането на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е с оглед превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и за запазване физическото и психическото състояние на работещите лица. Още преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Кодексът на труда регламентира определени задължения за работодателя, свързани с опазване здравето на работещите. От една страна тези задължения имат самостоятелно значение, но от друга – те са част от общата политика по ЗБУТ, изпълнявана от работодателя.

Статията разглежда:

    * задължението на работодателя за работодателя за осигуряване на медицинско обслужване – чл.282 от КТ
    * задължението за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите – чл. 287 от КТ

Задължение за осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване

Съгласно чл. 282 от КТ работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания. Разпоредбата е въведена с първоначалната редакция на Кодекса на труда (1986) и е претърпяла единствено формална езикова редакция. За почти 30-те години, в които действа КТ, въпреки значителните обществено-политически и икономически промени в страната, разпоредбата на чл. 282 остава непроменена. Продължи

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”.

Правейки предварителната уговорка, че уважавам труда на всички работещи в сферата на здравеопазването, че съзнавам ниското ниво на заплащане в сектора (умишлено спестявам квалификацията унизително), както и във всички други сфери на икономиката в страната, смятам, че подписването на КТД е по-скоро PR-акция, отколкото акт с преки, практически ползи. А и съм изключително скептична към всяка форма на масовост (било синдикална или работодателска) – особено в България, и то в ситуация на тежка икономическа криза.

Не коментирах Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, защото съм скептична доколко колективен е той, доколко представителни са участвалите в подписването работодателски организации и спрямо кои работодатели е задължителен КТД. Продължи

Работа от разстояние – изменение в Кодекса на труда

В ДВ брой 82 от 21.10.2011 са обнародвани изменения в Кодекса на труда.

Кодексът на труда дефинира работата от разстояние.

Работа от разстояние

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Продължи