Етикет: здравни осигуровки

НАП информира: Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Съгласно новата разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски“.

Това означава, че всякакви други декларации, документи и уведомления, подадени на основание на друг нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма да оказват влияние при определяне на здравноосигурителния статус на лицата. Така например, информацията от регистъра на уведомленията за сключени и прекратени трудови договори вече няма да служи като основание за определяне на даден месец като месец с или без данни за здравно осигуряване.

Промяна има и в начина, по който се определя здравноосигурителният статус за работещите без трудови правоотношения. Тоест, това са лицата, за които има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 – за работещи без трудови правоотношения. Според новите правила, когато дадено лице за конкретен месец получава единствено възнаграждение по без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход (от всички осигурителни декларации образец 1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) да е по-голяма или равна на минималната работна заплата или 420 лв. на месец за 2016 г.

От НАП предупреждават, че при прилагането на новите правила за формиране на здравноосигурителния статус има опасност от април някои граждани, които до този момент са ползвали права на здравноосигурени, без да са подадени съответните осигурителни декларации и да са платени вноски за тях, да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. От приходната агенция съветват своите клиенти да проверяват своя здравноосигурителен статус редовно и да внасят дължимите здравни вноски, за да могат да се възползват от безплатна медицинска помощ.

Бюджетът на НЗОК за 2013

В ДВ 101/2012 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2013

Приходната част на бюджета на НЗОК за 2013 възлиза на 2 710 276 хил. лева.
И понеже бюджетът на НЗОК за 2013 (както и предходните години) е приет с балансирано бюджетно салдо, то и разходната част възлиза на 2 710 276 хил. лева. Разходите през 2012 са възлизали на 2 633 730 хил. лева.

През погледа на числата бюджетът на НЗОК за 2013 е по-висок, в сравнение с този за 2012. Въпросът обаче е какво стои зад увеличените средства?

От една страна от къде ще дойдат увеличените приходи? Основно приходите в бюджета на НЗОК се определят от здравноосигурителните вноски и трансферите за здравно осигуряване.

Планираните приходи от здравноосигурителни вноски през 2012 са били в размер на 1 673 653 хил. лева. Планираните приходи за 2013 са 1 749 200 хил. лева. Тук не обсъждам информацията за преизпълнение на събраните здравни вноски, които по данни на НАП са в размер на около 51 млн. лева.
При запазване на здравноосигурителната вноска от 8 %, то увеличението в приходите следва да дойде от увеличения брой здравноосигурени лица, от повишаване на основата, върху която се изчисляват дължимите вноски (увеличение на заплата, на възнаграждения и други облагаеми доходи) или увеличаване на събираемостта. Дано икономическата ситуация в страната е благосклонна и се сбъднат прогнозите за увеличение на приходите на НЗОК от здравни вноски.

Запазва се размерът на трансферите за здравно осигуряване в размер на 941 126 хил. лева.
Запазва се и размерът на получените трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите по чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето – 5 400 хил. лева.

Следователно планираното увеличение в приходната част в бюджета на НЗОК следва да бъде изпълнено единствено за сметка на увеличаване приходите от здравноосигурителни вноски със 76 546 хил. лева.

От друга страна увеличението в разходната част на бюджета има своето логично обяснение. Разширява се пакетът от дейности, които ще се финансират от НЗОК.

За какво ще плаща НЗОК през 2013?

Бюджетните прогнози за 2013 са НЗОК да похарчи 2 383 511 хил. лева за здравноосигурителни плащания, т.е. за заплащане на медицински услуги, лекарствени продукти и медицински изделия.

Така, както беше и през настоящата година, НЗОК ще заплаща за: първична извънболнична медицинска помощ, за специализирана извънболнична медицинска помощ, за дентална помощ, медико-диагностична дейност, за лекарствени продукти, медицински изделия, за болнична медицинска помощ, в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени, за диализа при терминална бъбречна недостатъчност, за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания, . за лекарствена терапия при злокачествени заболявания, за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.

Новите дейности, за който НЗОК ще плаща през 2013, са:

· амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания – 1 000 хил. лева

· ваксини за задължителни имунизации и реимунизации – 35 000 хил. лева (ще продължи финансирането на ваксини и дейности по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация)

· за интензивно лечение – 40 000 хил. лева

· за асистирана репродукция – 15 000 хил. лева

· за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия – 9 000 хил. лева

Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да направи, за да уреди въпроса с дължимите здравни осигуровки, които не е плащал. Това е поводът и за днешната публикация, за да отговоря на лицата, които имат сходен проблем, срокът за решаването на който изтича на 31.12.2012 година.

От 10 декември 2012 на страницата на НАП е поместено съобщение, че до края на годината остават броени дни, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди. Продължи

Промени в здравноосигурителните вноски

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила от 01.01.2013 година и са свързани с реда за определяне и внасяне на здравноосигурителните вноски за някои категории лица.

Отменено е ежедневното прехвърляне на здравноосигурителните вноски от териториалните дирекции на НАП в набирателната сметка на ЦУ на НАП за здравноосигурителни вноски. След измененията в ЗЗО, разпоредбата на чл. 41 остава да гласи, че осигурителните вноски по този закон се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Здравноосигурителните вноски за лицата, Продължи