Етикет: застраховка професионална отговорност

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група. Личните лекари, лекарите със специалност Вътрешни болести, Нервни болести, Педиатрия, Лъчелечение и др. са втора група. В най-рисковата трета група са лекарите със специалност Акушерство и гинекология, Ортопедия и травматология, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УНГ, Хирургия и др.

Въвеждат ли минималните годишни лимити и горна граница на присъжданите обезщетения?

Обезщетенията, присъждани на пациентите Продължи

Застраховане на лекари и/или лечебни заведения?

Кой е застрахованият – лекаря или лечебното заведение?

След поредната консултация по темата за застраховането на лекари и лечебни заведения, реших да припомня една моя публикация от 2013 година.
Обръщам внимание, че публикацията е съобразена с действащото, към онзи момент законодателство.
.
.
.
Застраховката „Професионална отговорност“ в медицинската практика

Законът за здравето урежда задължителното застраховане в здравеопазването:

Чл. 189. (1) Лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Условията, редът, срокът за извършване и размерът на минималната застрахователна сума при задължителното застраховане по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Предвидената в ал. 2 наредба, почти година по-късно, още е проект.

Застраховането на лечебното заведение, което е различен субект, от лицата, упражняващи медицинска професия е юридически незадължително. Личното ми мнение, винаги е било, че макар и незадължителна застраховката на лечебното заведение е необходима.

Застраховането на лекарите и на лечебните заведения имат своите особености – затова винаги напомням: Внимателно четете условията на застрахователните договори!

Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Темата за застраховането на лекарите и/или лечебните заведения е важна, защото застраховката „професионална отговорност” е единственият механизъм за минимизиране на негативните последици в случай, че бъдете осъдени да платите обезщетеше на увреден пациент.

За мен е удоволствие да публикувам настоящият материал, предоставен специално за читателите на www.MariaRadeva.com. Авторът на статията е Стойне Василев от Финансовите съвети на Бат’ Тони (www.BatTony.com). Той има разнообразен опит във финансовата сфера, като в момента работи в една от най-големите застрахователни компании в България.
Мнението на Стойне Василев е лично и не ангажира компанията, в която работи.

Лекарските грешки

В изследване, което беше публикувано наскоро се оказа, че ежегодно около 3% – 4% от пациентите в Западна Европа и САЩ биват засегнати от лекарски грешки. При 70% от тези пациенти, вследствие на неправилни манипулации и лечение се съкращава техния живот, 16% остават инвалиди, а при 14% изходът е фатален. В цифри картината е още по-страшна. Във Великобритания годишно умират около 70,000 пациенти, вследствие на лекарски грешки, а в Германия техния брой е около 17,000 души.
След тази статистика става ясно, защо в САЩ и Западна Европа от лекарите и медицинския персонал задължително се изисква да имат сключена застраховка за „реална” сума, с която да предпазят себе си и своята практика. Там при лекарска грешка се заплащат огромни обезщетения и се отнема правоспособност. Продължи

Застраховката в защита на лекаря


Имате ли застраховка за професионална отговорност?

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. Какъв е крайният резултат – това е друг въпрос. Но неоспорим факт са и осъдителни решения, в които е отсъдено лекари и/или лечебни заведения да платят обезщетение на пациенти.
В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя.
А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения. продължи