Етикет: застраховка професионална отговорност

Застраховане на лекари и/или лечебни заведения?

Кой е застрахованият – лекаря или лечебното заведение?

След поредната консултация по темата за застраховането на лекари и лечебни заведения, реших да припомня една моя публикация от 2013 година.
Обръщам внимание, че публикацията е съобразена с действащото, към онзи момент законодателство.
.
.
.
Застраховката „Професионална отговорност“ в медицинската практика

Законът за здравето урежда задължителното застраховане в здравеопазването:

Чл. 189. (1) Лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Условията, редът, срокът за извършване и размерът на минималната застрахователна сума при задължителното застраховане по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Предвидената в ал. 2 наредба, почти година по-късно, още е проект.

Застраховането на лечебното заведение, което е различен субект, от лицата, упражняващи медицинска професия е юридически незадължително. Личното ми мнение, винаги е било, че макар и незадължителна застраховката на лечебното заведение е необходима.

Застраховането на лекарите и на лечебните заведения имат своите особености – затова винаги напомням: Внимателно четете условията на застрахователните договори!

Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Темата за застраховането на лекарите и/или лечебните заведения е важна, защото застраховката „професионална отговорност” е единственият механизъм за минимизиране на негативните последици в случай, че бъдете осъдени да платите обезщетеше на увреден пациент.

За мен е удоволствие да публикувам настоящият материал, предоставен специално за читателите на www.MariaRadeva.com. Авторът на статията е Стойне Василев от Финансовите съвети на Бат’ Тони (www.BatTony.com). Той има разнообразен опит във финансовата сфера, като в момента работи в една от най-големите застрахователни компании в България.
Мнението на Стойне Василев е лично и не ангажира компанията, в която работи.

Лекарските грешки

В изследване, което беше публикувано наскоро се оказа, че ежегодно около 3% – 4% от пациентите в Западна Европа и САЩ биват засегнати от лекарски грешки. При 70% от тези пациенти, вследствие на неправилни манипулации и лечение се съкращава техния живот, 16% остават инвалиди, а при 14% изходът е фатален. В цифри картината е още по-страшна. Във Великобритания годишно умират около 70,000 пациенти, вследствие на лекарски грешки, а в Германия техния брой е около 17,000 души.
След тази статистика става ясно, защо в САЩ и Западна Европа от лекарите и медицинския персонал задължително се изисква да имат сключена застраховка за „реална” сума, с която да предпазят себе си и своята практика. Там при лекарска грешка се заплащат огромни обезщетения и се отнема правоспособност. Продължи

Застраховката в защита на лекаря


Имате ли застраховка за професионална отговорност?

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. Какъв е крайният резултат – това е друг въпрос. Но неоспорим факт са и осъдителни решения, в които е отсъдено лекари и/или лечебни заведения да платят обезщетение на пациенти.
В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя.
А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения. продължи