Етикет: държавен вестник

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

Държавен вестник – август 2017
През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта.

Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика.

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

В брой 62 е обнародвано решението за избиране на д-р Камен Плочев за управител на НЗОК с мандат до 12 март 2020 г.

Брой 64
Обнародвано е решението на ВАС по адм. дело № 4123 от 2016, с което е отменена Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори Продължи

Какво ново в Държавен вестник през май 2017?

Държавен вестник – май 2017

По-надолу в текста – актуалната редакция на Наредбата за имунизациите!

През месец май 2017 са обнародвани броеве от 35 до 43 на Държавен вестник.

Прегледът на броевете на Държавен вестник, излезли през месец май – показват тъжното състояние на българското здравеопазване. На фона на нерешените проблеми в системата, трудностите при заплащане на дейностите, оказани на здравноосигурени пациенти, нерешените проблеми на спешната помощ – поредица медицински стандарти са отменени на формални основания.

Брой 35
Признаване статут на представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на следните сдружения: Продължи

Какво ново в ДВ през април 2017?

Държавен вестник – април 2017
През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник.

Брой 28
обнародвано изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Брой 29
Обнародвано е решението на ВАС по административно дело № 5342 от 2016 г.
С решението е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с текст „На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ“.
Съдът е отхвърлил искането за цялостна отмяна на измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от март 2016

Брой 30
Обнародвана е поправка на НРД за медицинските дейности за 2017 Продължи

Какво ново в ДВ през март 2017?

Държавен вестник – март 2017

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник.

Брой 21

Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Общата численост на персонала в организационните структури на центъра е 102 щатни бройки.
Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ на НЦРРЗ
осъществява държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на източници на йонизиращи лъчения за територията на административни области София-град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил
осъществява методическа и консултативна помощ на отдели „Радиационен контрол“ при регионални здравни инспекции – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе, по въпросите на радиационната защита.

Брой 22

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 19 от 22.12.2014 на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ Продължи