Етикет: дентални дейности

Разширяване на пакета дентални дейности

Разширяването на пакета от дентални дейности е вече факт.
В ДВ от 9 май 2017 е обнародвано изменение на Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

В пакета Дентална извънболнична медицинска помощ се включват дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65 години.
За решението на МЗ за разширяване на денталния пакет и включване на дейности, свързани с изработка на зъбни конструкции – медиите информираха преди известно време.

С обнародването в ДВ, обсъжданите промени са факт. Измененията влизат в сила както следва:

1. от 1 юли 2017 г. – за дейностите по отношение на възрастни над 75 години
2. от 1 януари 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 70 до 74 години включително
3. от 1 юни 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 65 до 69 години включително.

След измененията на наредбата следва промяна в НРД за денталните дейности, указания на НЗОК за извършване,отчитане и заплащане на новата дейност, отразяване на промените в индивидуалните договори с изпълнителите на дентална помощ.

От 01 април нов НРД за денталните дейности

Днес е 1 април ... усмихни се!

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017.

НРД за денталните дейности за 2017 ще влезе в сила на 01.04.2017.

Текст на НРД за денталните дейности за 2017

Приложения към НРД за денталните дейности за 2017

Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година,
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на временен зъб с анестезия, екстракция на постоянен зъб с анестезия, лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб, лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Ограничението е, че в предвидените четири дейности, се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

2. над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до три лечебни дейности за съответната календарна година
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на постоянен зъб с анестезия

Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

Предстоящо обнародване на НРД 2017 за денталните дейности

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 година.
НРД 2017 за денталните дейности ще бъде бъде обнародван в бр. 23 на Държавен вестник.

Изменения в рамковия договор за денталните дейности

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков договор за денталните дейности за 2016. През годината договорът претърпя само две допълнения и изменения.

В началото на 2017 между НЗОК и БЗС е сключен договор за изменение на НРД за денталните дейности за 2016. Измененията са в сила от 01.01.2017.

Така изменения НРД за денталните дейности за 2016, ще продължи да действа до сключването на нов рамков договор.

До края на действието на НРД ДД 2016 здравноосигурените лица ще имат право на до три лечебни дейности.

Изменения, свързани с извършването на проверки на лечебните заведения

Променя се разпоредбата на чл. 132, ал. 3, която става със следния текст:
Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице.

Променя се разпоредбата на чл. 133, ал. 1, която става със следния текст:
По заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК.

Измененията на НРД за денталните дейности за 2016 са обнародвани в ДВ 5/2017.

Текст на изменението на НРД за ДД 2016