Етикет: ДВ

Какво ново в ДВ през април 2017?

Държавен вестник – април 2017
През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник.

Брой 28
обнародвано изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Брой 29
Обнародвано е решението на ВАС по административно дело № 5342 от 2016 г.
С решението е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с текст „На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ“.
Съдът е отхвърлил искането за цялостна отмяна на измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от март 2016

Брой 30
Обнародвана е поправка на НРД за медицинските дейности за 2017 Продължи

Какво ново в ДВ през март 2017?

Държавен вестник – март 2017

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник.

Брой 21

Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Общата численост на персонала в организационните структури на центъра е 102 щатни бройки.
Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ на НЦРРЗ
осъществява държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на източници на йонизиращи лъчения за територията на административни области София-град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил
осъществява методическа и консултативна помощ на отдели „Радиационен контрол“ при регионални здравни инспекции – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе, по въпросите на радиационната защита.

Брой 22

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 19 от 22.12.2014 на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ Продължи

Какво ново в ДВ през февруари 2017?

Държавен вестник – февруари 2017

През февруари 2017 са публикувани от бр. 12 до бр. 19 на Държавен вестник

Брой 18

# Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта

С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които са компетентни за издаването й.
Европейската професионална карта се издава за Продължи

Какво ново в ДВ през януари 2017?

Държавен вестник – януари 2017

Брой 2
Важно за работодателите!
От края на 2016 е в сила нова уредба (чл. 121а от КТ), относно командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
В бр. 2/ 2017 е обнародвана Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Брой 5
Важно за работодателите!
Изменение на Наредба № Н-8 от 2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Считано от 1 февруари 2017 се закрива Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ – София. Ликвидационната комисия, назначена от Министъра на здравеопазването, трябва да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение до 31 юли 2017.

Брой 8
Изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК (ДВ, бр. 25 от 2016 г.)

Брой 11

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Съгласно чл. 2, ал. 1 т. 1 наредбата се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход от домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно събиране;
В наредбата е дефинирано понятието „Други обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1“. За такива са определени магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др.