Етикет: временна неработоспособност

От 01 януари електронен болничен лист

Електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите.

Електронният болничен лист и пациентите

Лицата, на които следва да бъде издаден болничен лист за временна неработоспособност, посещават съответното лечебно заведение. Преценката на тяхното здравословно състояние, която се извършва от лекар или от ЛКК – се осъществява по досегашния ред.
След като се прецени необходимостта от издаване на болничен лист, данните от същия се въвеждат в специален програмен продукт. Лицата получават отпечатан на хартиен носител болничен лист.
Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност.

Електронният болничен лист и лекарите

Правилата относно освидетелстването на лицата и издаването на болничните листи – остават непроменени. Промяната е в реда за техническото издаване (написване) на болничния лист и предоставяне на данните в НОИ. Продължи

Нова инструкция за болничните листове

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете
тук

От 1 юли 2011 влиза в сила нова инструкция на НОИ:

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в ДВ 44 от 10.06.2011.

Изпращането на талоните към бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ по отменената Инструкция № 5 от 2001 ще се извършва до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2011. В същия срок лечебните заведения ще получат и получават изменената бланка на болничния лист.

Новата инструкция съдържа специален раздел, уреждащ контролна дейност върху работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, осъществявана от НОИ. Проверка на лечебните заведения ще се извършва веднъж годишно. При прекратяване на дейността на лечебното заведение или при сигнал за допуснати нарушения проверките ще се извършват двоевеременно.

Ново задължение: В случаите, когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, инструкцията задължава, лекарят, издал първичния болничен лист, продължи